εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. του Ν. 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020

Ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. του Ν. 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Αρ. πρωτ. 407

Προς: Tους Καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. του Ν. 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020

Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 αναρτήθηκαν στη Διαύγεια δύο ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τον πρόσφατο Νόμο 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020 «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»[1][2]. Οι ερμηνευτικές αυτές εγκύκλιοι εκδόθηκαν με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών από την ψήφιση του Νόμου και τριών μηνών από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.

Με την εγκύκλιο 160915/Ν1/24-11-2020 δίνονται «Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους». Με την εγκύκλιο 160875/N1/24-11-2020 παρέχονται επίσης «Εγκύκλιες Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».

Για οτιδήποτε νεότερο αναφορικά με τις ερμηνευτικές αυτές εγκυκλίους θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.


[1] https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/634186/nomos-4713-2020

[2] Βλέπε έγγραφο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 320/28-08-2020 του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email