εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Το Καταστατικό του Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Σωματείου υπό την επωνυμίαν

«Σύλλογος Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»

(Σ.Κ.Φ.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΙΔΡΥΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρον 1ον

Ιδρύεται Σωματείον Επαγγελματικόν υπό την επωνυμίαν «Σύλλογος Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» με έδραν τας Αθήνας.

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρον 2ον

Σκοπός του Σωματείου είναι η επιστημονική συνεργασία και η επαγγελματική βελτίωσις των μελών του.

ΜΕΣΑ

Άρθρον 3ον

Το Σωματείον επιδιώκει την πραγματοποίησιν των σκοπών αυτού:

 1. Δι’ επιστημονικών ανακοινώσεων και διαλέξεων.
 2. Δια της παρακολουθήσεως σεμιναρίων προς ενημέρωσιν επί διδακτικών και παιδαγωγικών θεμάτων.
 3. Δια της παρακολουθήσεως τόσον της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και  ενημερώσεως των μελών αυτού, όσον και της νομοθεσίας της αναφερομένης εις τους όρους εργασίας, αμοιβής και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μελών του.
 4. Δια της αναπτύξεως δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφώσεως των μελών αυτού (εκδρομαί, συνεστιάσεις κ.λ.π.).
 5. Δια παντός άλλου τρόπου ο οποίος θα συνέβαλλε εις τους αναγραφομένους σκοπούς του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΜΕΛΗ

Άρθρον 4ον

Μέλη, αναγράφονται πάντες οι υπηρετούντες εις τα Σχολεία της Φ.Ε. καθηγηταί, κατόπιν αιτήσεώς των προς το Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρον 5ον

 1. Άπαντα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.
 2. Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφ’ όσον εκπληρώνουν τας εκ του καταστατικού υποχρεώσεις αυτών.
 3. Μετέχουν των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
 4. Ζητούν σύγκλησιν εκτάκτου Συνελεύσεως συμφώνως προς το άρθρον 9 του παρόντος καταστατικού.
 5. Αποστέλλουν προς το Δ.Σ. εγγράφους προτάσεις προκειμένου να περιληφθούν εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως κατόπιν εγκρίσεως του Δ. Σ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρον 6ον

Τα μέλη υποχρεούνται:

 1. Να πειθαρχούν εις τας διατάξεις του Καταστατικού και εις τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ως και της Διοικήσεως.
 2. Να εκπληρώνουν τας οικονομικάς των υποχρεώσεις.
 3. Να προσέρχονται ανελλιπώς εις τας Γενικάς Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελευθέρως τας γνώμας των.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρον 7ον

Διαγράφεται του Σωματείου δι’ ητιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ.  παν μέλος το οποίον:

 1. Καθυστερεί τας συνδρομάς του πλέον του εξαμήνου και δεν ήθελεν τακτοποιήσει αυτάς εντός δέκα ημερών από της υπό του Ταμίου  προσκλήσεώς του.
 2. Παραβαίνει το Καταστατικόν, απειθαρχεί εις τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της Διοικήσεως,  προβαίνει εις πράξεις αντιβαινούσας εις τον σκοπόν και τα συμφέροντα του Σωματείου και δια της εν γένει διαγωγής του  και δράσεώς του παραβλάπτει τα συμφέροντα του κλάδου.
 3. Μέλος αποχωρούν ή διαγραφόμενον εκ του μητρώου του Σωματείου  δεν δικαιούται επιστροφής της ήδη καταβληθείσης συνδρομής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρον 8ον

Οι πόροι του Σωματείου είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
 2. Η ετήσια συνδρομή των μελών.
 3. Τα εκ της περιουσίας του Σωματείου έσοδα (τόκοι-πρόσοδοι) ως και παν άλλον έσοδον νομίμως περιερχόμενον εις το ταμείον του Σωματείου.

Η Διοίκησις δύναται δι’ αποφάσεώς της να αυξομειώσει την συνδρομήν καθώς και το δικαίωμα εγγραφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρον 9ον

 1. Η Συνέλευσις των μελών είναι το κυρίαρχον σώμα και συγκροτείται εκ των ταμειακώς εν τάξει μελών αυτού. Αι  Συνελεύσεις διακρίνονται εις τακτικάς και εκτάκτους.
 2. Η Τακτική Συνέλευσις καλείται άπαξ του έτους και εντός το πολύ τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους καθ’ ήν τίθεται υπό  έγκρισιν και τον έλεγχον των μελών:
  i. Ο Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.
  ii. Ο οικονομικός απολογισμός του λήξαντος έτους και ο προϋπολογισμός του επόμενου.
  iii. Η έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της οικονομικής διαχειρίσεως και
  iv. Παν άλλο θέμα υποβληθησόμενον υπό του Δ.Σ.
 3. Η έκτακτος συνέλευσις καλείται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Δ.Σ. ή όταν το 1/5 των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου ήθελεν ζητήσει την σύγκλισιν αυτής δι’ εγγράφου αιτήσεως προς το Δ.Σ. οριζούσης  και τα προς συζητήσιν θέματα.Η Διοίκησις υποχρεούται να καλέσει τότε την Συνέλευσιν εντός δεκα πέντε (15)  ημερών από της υποβολής αιτήσεως.
 4. Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σωματείου τούτου δε κωλυομένου  ο Αντιπρόεδρος.
 5. Η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίσταται εις αυτήν ο υπό του Νόμου απαιτούμενος αριθμός εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών ο οποίος ορίζεται ως κάτωθι:
  i. Κατά την πρώτην Συνέλευσιν πρέπει να είναι παρόντες το 1/3 του όλου αριθμού των τακτικών μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου.
  ii. Μη γενομένης απαρτίας εις την πρώτην  Συνέλευσιν καλείται νέα τοιαύτη με τα αυτά θέματα μετά παρέλευσιν τριών το ολιγώτερον και εντός δέκα το πολύ ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην  Συνέλευσιν πρέπει να είναι παρόντες το 1/4 του όλου αριθμού των ως άνω μελών.
  iii. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η δευτέρα Συνέλευσις, καλείται τρίτη εντός το πολύ οκτώ ημερών. Κατά την τρίτη Συνέλευσιν πρέπει να είναι παρόντες το 1/5 τουλάχιστον των αυτών μελών.
  iv. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η τρίτη Συνέλευσις δεν δύναται να κληθή άλλη επί του αυτού θέματος προ της παρελεύσεως μηνός, ήτις τότε θεωρείται πρώτη όσον αφορά την κατά το παρόν απαιτουμένην απαρτίαν.
 6. Η Συνέλευσις καλείται δι’ ανακοινώσεως αναρτωμένης εις το Γραφείον του Σωματείου προ δέκα (10) ημερών προκειμένου περί τακτικής και πέντε (5) ημερών προκειμένου περί  εκτάκτου Συνελεύσεως προ της προς  σύγκλισιν της Συνελεύσεως  καθοριζομένης ημέρας.
 7. Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών, πλην των αρχαιρεσιών όπου λαμβάνονται δια  σχετικής πλειοψηφίας.
 8. Πάσα δε ψηφοφορία εν τη Συνελεύσει αφορώσα αρχαιρεσίας ή εκλογήν πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων θέματα εμπιστοσύνης, έγκρισιν λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα, εκλογήν αντιπροσώπων εις ένωσιν, κήρυξιν απεργίας ή ανταπεργίας, επιβολήν εισφορών εκτάκτων, αλλαγής επωνυμίας, τροποποίησιν του Καταστατικού, συγχώνευσιν ως και ίδρυσιν ενώσεως, προσχώρησιν ή αποχώρησιν εξ’ αυτής, είναι έγκυρος εφ’ όσον λαμβάνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, πάσα δε επί άλλων θεμάτων ψηφοφορία γίνεται δι’ ανατάσεως της χειρός ή οιουδήποτε άλλου τρόπου ουδέποτε όμως δια βοής.
 9. Αποκλείεται εκ των Συνελεύσεων:
  i. Ο καθυστερών τας συνδρομάς και μη τακτοποιούμενος ταμειακώς μέχρι της προτεραίας της συνόδου της.
  ii. Όστις δεν τυγχάνει εκπαιδευτικός εν ενεργεία.
 10. Η περιουσία του Σωματείου εν περιπτώσει διαλύσεως περιέρχεται εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην.

Άρθρον 10ον

 1. Η Συνέλευσις των μελών εκλέγει δι’ ανατάσεως της χειρός τριμελή  Εφορευτικήν Επιτροπήν ενώπιον  της οποίας ενεργούνται αι αρχαιρεσίαι. Ουδείς υποψήφιος δύναται να μετάσχη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει καθήκοντά της από της εκλογής της.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται όπως εντός 8 ημερών από της εκλογής της διενεργήση τας αρχαιρεσίας προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής κ.λ.π. οργάνων.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να καθορίσει δι’ ανακοινώσεών της προθεσμίαν μέχρι της οποίας δέον να υποβάλλουν οι επιθυμούντες υποψηφιότητα δια το Δ.Σ., την Ελεγκτικήν Επιτροπήν, κ.λ.π.
 5. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υφίστανται προϋποθέσεις εκλογιμότητος προβαίνει εις την ανακήρυξιν των υποψηφίων δια τα αξιώματα δια τα οποία υπέβαλλον τας αιτήσεις, εν συνεχεία δε εις την εκτυπώσιν των ψηφοδελτίων.
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξη πρακτικόν εμφαίνον τον αριθμόν των ψηφισάντων μελών και τας ψήφους ας έλαβεν έκαστος υποψήφιος.
  Ανακηρύσσει τους επτά (7) κατά σειράν επιτυχίας ως μέλη του Δ.Σ. τους δε τρείς (3) κατά σειράν επιτυχίας επιλαχόντας ως αναπληρωματικά τοιαύτα,  άτινα καλούνται κατά σειράν επιτυχίας εις αντικατάστασιν αποχωρήσαντος ή εκλιπόντος μέλους του Δ.Σ. Επίσης ανακηρύσσει τους τρείς (3) πρώτους εκ των υποψηφίων δια την Ελεγκτικήν Επιτροπήν ως επιτυχόντας, τους δε δύο (2)  επόμενους ως αναπληρωματικούς.
 7. Κατά τας αρχαιρεσίας και τας πάσης φύσεως εκλογάς του Σωματείου, δέον επί ποινή ακυρότητας να παρίσταται αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, ο οποίος και προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Άρθρον 11ον

 1. Το Σωματείον διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένου υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών αυτού ανά διετίαν, δια μυστικής και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας μεταξύ των τακτικών μελών των εχόντων εκπληρώσει τας υποχρεώσεις των. Μετά των τακτικών μελών εκλέγονται και τρείς (3) αναπληρωματικοί.
 2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός δεκαημέρου από της εκλογής του και κατά την πρώτην συνεδρίασιν εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον, τον Γ. Γραμματέα, τον Ειδ. Γραμματέα και τον Ταμίαν.
 3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα δια την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών των, αίτινες απορρέουν εκ του Καταστατικού και των αποφάσεων των Συνελεύσεων των μελών. Δεν πρέπει να συγγενεύουν μεταξύ των μέχρι του δευτέρου βαθμού και δεν ευθύνονται δι’ αποφάσεις ληφθείσας εις συνεδρίασιν εις την οποίαν δεν παρέστησαν ή παριστάντες διαφώνησαν, της διαφωνίας των βεβαιουμένης εκ των πρακτικών του Συμβουλίου.
 4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς, άπαξ του μηνός κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως, εκτάκτως δε υπό του Προέδρου, όταν παραστή ανάγκη ή ήθελον ζητήσει τούτο εγγράφως τέσσαρες (4) εκ των μελών του Δ.Σ. αναγράφοντες και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Εαν ο Πρόεδρος αρνηθή να καλέση το Δ.Σ. τότε καλούν τούτο οι υπογράψαντες την αίτησιν σύμβουλοι. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τεσσάρων (4) εκ των μελών, παρισταμένων απαραιτήτως του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
 5. Το Δ.Σ. αποφασίζει και ενεργεί εφ’ όλων των ζητημάτων, τα οποία ενδιαφέρουν το Σωματείο, ενεργεί παν ό,τι συμβάλλει εις την  επιτυχίαν του σκοπού του Σωματείου, εφαρμόζει το Καταστατικόν, διαχειρίζεται την περιουσίαν του Σωματείου, εγκρίνει τας πάσης φύσεως δαπάνας εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, εκτελεί τας αποφάσεις των Συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί δι’ αποφάσεώς του ταύτας και καταρτίζει την Ημερησίαν Διάταξιν αυτών, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει την Διοικητικήν λογοδοσίαν δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως και την ταμειακήν λογοδοσίαν δια του Ταμίου και υποβάλλει ταύτας εις  την Γενικής Συνέλευσιν προς έγκρισιν. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Εν περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.
 6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτούμενον ή απουσιάζον αδικαιολογήτως πέραν των τριών  κατά σειράν συνεδριάσεων, εκπίπτει του αξιώματός του αντικαθιστάμενον υπό του έχοντος σειράν  αναπληρωματικού συμβούλου δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. αναγραφομένου εις τα πρακτικά.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρον 12ον

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείον ενώπιον πάσης Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και απέναντι τρίτων.

Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί το Δ. Σ. εις συνεδριάσεις, διευθύνει τας συζητήσεις, καταρτίζει την Ημερησίαν Διάταξιν, υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως τα έγγραφα, τα πρακτικά των Συνεδριάσεων ως και παν άλλον έγγραφον έχον σχέσιν προς την Διοίκησιν, υπογράφει μετά του Ταμίου τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών και επιμελείται της πιστής εφαρμογής των αποφάσεων των Συνελεύσεων της Διοικήσεως και του καταστατικού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρον 13ον

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον εις πάντα τα εν γένει καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Άρθρον 14ον

Ο Γενικός Γραμματεύς διευθύνει το γραφείον του Σωματείου, καταρτίζει μετά του Προέδρου την Ημερησίαν Διάταξιν των συνεδριάσεων του Δ.Σ. εισηγούμενος τα σχετικά θέματα και επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών αυτού καθώς και των τοιούτων των  Γενικών Συνελεύσεων, διεξάγει την αλληλογραφίαν, τηρεί την σφραγίδα, το αρχείον, το πρωτόκολλον, μητρώον και υπογράφει μετά του Προέδρου άπαντα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των Συνελεύσεων και της Διοικήσεως. Συντάσσει δε και υποβάλλει κατά την λήξιν του έτους την έκθεσιν πεπραγμένων του Δ. Σ.

Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Ειδικός Γραμματεύς.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρον 15ον

Ο Ταμίας:

 1. Εισπράττει τας συνδρομάς των μελών και πάσαν άλλην εισφοράν και εν γένει πάσαν πρόσοδον του Σωματείου εκδίδων διπλότυπον απόδειξιν.
 2. Εκτελεί πάσαν πληρωμήν επί τη βάσει των προσηκόντων ενταλμάτων.
 3. Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία περί της διαχειρίσεως της περιουσίας του Σωματείου.
 4. Καταθέτει επ’ ονόματι του Σωματείου, εις την Εθνικήν ή άλλην νομίμως εγκριθείσαν Τράπεζαν παν χρηματικόν ποσόν υπερβαίνον τας δέκα χιλιάδας (10.000) δραχμών και πάσαν αξίαν.
 5. Αναλαμβάνει τας τοιαύτας καταθέσεις μόνον μετά απόφασιν του Δ.Σ. Τον Ταμία απόντα ή κωλόμενον αναπληροί τις των Συμβούλων υπ’ αυτού οριζόμενος τούτου δε μη γενομένου ορίζεται ο αναπληρωτής υπό που Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα υπό του Ταμίου τηρούμενα υποχρεωτικώς βιβλία είναι:

 1. Ημερολόγιον εσόδων και εξόδων.
 2. Βιβλίον εκθέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Διπλότυπα εισπράξεως εσόδων και ενταλμάτων πληρωμών (εξόδων).
 4. Βιβλίον περιουσιακής καταστάσεως του Σωματείου.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Άρθρον 16ον

Εις τον Πρόεδρον, Γενικόν Γραμματέα και εις τα μέλη του Δ. Σ. είναι δυνατόν να χορηγούνται αποζημιώσεις, εφ’ όσον ήθελον ασχοληθή δι’ υποθέσεις του Σωματείου τη εισηγήσει του Προέδρου και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρον 17ον

Ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. ασκείται υπό τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής εκλεγομένης υπό της Συνελεύσεως των μελών, ομού μετά του Δ. Σ. Η θητεία ταύτης, λήγει με την λήξιν της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κατ’ έτος την οικονομικήν διαχείρισιν του Σωματείου, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τας πηγάς αυτών, ως και  τας πραγματοποιηθείσας δαπάνας και εν συνεχεία υποβάλλει τας εκθέσεις της εις την Συνέλευσιν.

Εις την διάθεσιν ταύτης τίθενται υπό του Δ. Σ. οποτεδήποτε ήθελε ζητηθή, τα βιβλία της διαχειρίσεως και των εν γένει δικαιολογητικών.

Εκτός των τακτικών ελεγκτών εκλέγονται εκ των επιλαχόντων και κατά σειρά επιτυχίας αυτών δύο αναπληρωματικά μέλη άτινα καλούνται εις περίπτωσιν παραιτήσεως κ.λ.π. του τακτικού μέλους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρον 18ον

Το Καταστατικόν του Σωματείου δύναται να τροποποιηθεί υπό της  τακτικής ή της εκτάκτου, ειδικώς επί τούτο συγκαλούμενης Γενικής Συνελεύσεως. Αι σχετικαί περί τροποποιήσεως αποφάσεις λαμβάνονται παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των τακτικών μελών και κατά πλειοψηφίαν των ¾ των ψηφισάντων.

Εφ’ όσον διά τας προτεινομένας τροποποιήσεις του καταστατικού επέρχεται μεταβολή των σκοπών του Σωματείου απαιτείται συναίνεσις απάντων των μελών αυτού, των τυχόν απόντων δε δίδεται εγγράφως.

Άρθρο 19ον

Η διάρκεια του Σωματείου είναι απεριόριστος. Η περί διαλύσεως του Σωματείου απόφασις  λαμβάνεται κατά την περί  τροποποιήσεως του καταστατικού διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος.

Η περιουσία του Σωματείου εν περιπτώσει διαλύσεως αυτού περιέρχεται εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 20ον

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλήν φέρουσα την επωνυμίαν του.

Άρθρον 21ον

Παν μη προβλεπόμενον  υπό του παρόντος  Καταστατικού  καθορίζεται υπό του Δ. Σ. συμφώνως προς το πνεύμα του παρόντος και τας σχετικάς διατάξεις του Α.Κ. του νόμου περί Σωματείων και λοιπών Νόμων και Διαταγμάτων

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Άρθρο 22ον

Το παρόν Καταστατικόν συγκείμενον εξ 22 άρθρων κατηρτίσθη  και εψηφίσθη δια μυστικής ψηφοφορίας κατ’ άρθρον και εις το σύνολόν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως την 5η Φεβρουαρίου 1975 και θέλει ισχύει από της εγκρίσεως υπό του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της καταχωρίσεως  εις το οικείον βιβλίον επαγγελματικών Σωματείων.

Εν Αθήναις τη 5 Φεβρουαρίου 1975

Print Friendly, PDF & Email