εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Εγκύκλιος: Πέντε διευκρινίσεις

Εγκύκλιος: Πέντε διευκρινίσεις

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Αρ. πρωτ. 126

Προς: Τους Καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα: Εγκύκλιος: Πέντε διευκρινίσεις αναφορικά με την απασχόληση ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ή/και διδασκόντων) σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Συνάδελφοι,

Σήμερα, Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την ΑΔΑ 7ΔΠΨ4653ΠΣ-ΥΩ6  με αριθ. πρωτ.: 20384/Ν1, που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Αγγελόπουλος, με θέμα: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την απασχόληση ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ή/και διδασκόντων) σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες».

Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε με αφορμή το χάος που επικρατεί σε ιδιωτικά σχολεία σχετικά με τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, την εποπτεία τους, αλλά και τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με αυτές. Εφιστά την προσοχή σε όλες τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αλλά και όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, ώστε να μεριμνήσουν για την πιστή τήρηση των διαλαμβανομένων, δηλαδή την τήρηση όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία έτσι ώστε να δηλωθούν, αν δεν έχουν δηλωθεί, πολύτιμες ώρες προϋπηρεσίας συναδέλφων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αλλά και να γίνει καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών τους.

Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν:

  • Την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.682/1977, όπως η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4415/2016 (Α’ 159 ) και όπως κατόπιν τροποποιήθηκε με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74).
  • Την παρ. 3 του άρθρου 4, όπως η εν λόγω παρ. αντικαταστάθηκε με την παρ. 1.α. του άρθρου 44 του ν.4071/2012 (Α’ 85) και όπως το δεύτερο εδάφιο της οικείας παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 5 του άρθρου 56 του ν.4472/2017.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.682/1977, όπως η εν λόγω παράγραφος προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74).
  • Τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως διαμορφώθηκε μετά την προσθήκη του εν λόγω άρθρου με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016.
  • Τον συνδυασμό των παρ. 1 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.682/1977.

Από τη συστηματική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας συνάγονται τα ακόλουθα:

α. Ένας/Μία εκπαιδευτικός μπορεί να διοριστεί ως εκπαιδευτικό προσωπικό σε μία ιδιωτική σχολική μονάδα μόνο εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που τον/την εντάσσουν σε υφιστάμενο εκπαιδευτικό κλάδο της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Βασική προϋπόθεση για το διορισμό εκπαιδευτικού σε ιδιωτική σχολική μονάδα είναι η προγενέστερη εγγραφή του/της στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.682/1977, όπως ισχύει.

β. Το διδακτικό ωράριο μιας/ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού καθορίζεται στην ατομική διοικητική πράξη διορισμού της/του από την/τον Διευθύντρια/ντή της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Στα προγράμματα παρέκκλισης και στις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες απασχολούνται, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους. Αν παρόλα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, καταρχάς αναθέτονται επιπλέον ώρες σε εκπαιδευτικούς που ήδη απασχολούνται με μειωμένο διδακτικό ωράριο στην ιδιωτική σχολική μονάδα – όπου αυτό είναι εφικτό και μέχρι τη συμπλήρωση των ωρών του πλήρους διδακτικού τους ωραρίου-και στη συνέχεια προσλαμβάνονται επιπλέον εκπαιδευτικοί ή διδάσκοντες, κατά περίπτωση .

γ. Οι παρεκκλίσεις προβλέπονται και επιτρέπονται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές. Οι παρεκκλίσεις θεωρούνται εγκεκριμένες, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) του ιδιωτικού σχολείου. Το ΕΩΠΔ αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον υπεύθυνο Σχολικό Σύμβουλο . Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ιδιωτικού σχολείου αποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του. Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προβλέπονται και επιτρέπονται μόνο μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος και είναι προαιρετικές για τους μαθητές. Κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα δηλώνει, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων. Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεωρούνται εγκεκριμένες εφόσον έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος νομιμότητας ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας από την/τον Διευθύντρια /ντή της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης.

δ. Οι εκπαιδευτικοί , οι οποίοι απασχολούνται στα εγκεκριμένα προγράμματα παρεκκλίσεων, θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Στις εγκεκριμένες πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.682/1977, μπορούν να απασχολούνται εκπαιδευτικοί ή και άλλοι επαγγελματίες (ως διδάσκοντες), ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας. Οι διδάσκοντες προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξαιρετικά για κάθε σχολικό έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 30, έχοντας υπόψη ότι οι διδάσκοντες δεν ταυτίζονται (πάντοτε) εννοιολογικά με τους εκπαιδευτικούς (ιδιωτικούς ή μη) της Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ε. Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (εκπαιδευτικών ή διδασκόντων) για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των εγκεκριμένων πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υλοποιείται σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977. Οι εκπαιδευτικοί ή οι διδάσκοντες προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου, και μετά την έγκριση της πρότασης από το/τη Διευθυντή/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα έναρξης παροχής των υπηρεσιών από την/τον εκπαιδευτικό ή το διδάσκοντα και λήγει στη λήξη του προγράμματος ή στη λήξη του διδακτικού/ σχολικού έτους, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα της πρόσθετης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Πηγές:

https://www.esos.gr/arthra/55375/egkyklios-pente-dieykriniseis-gia-tin-apasholisi-idiotikon-ekpaideytikon-ikai

http://www.oiele.gr/ακούστηκε-μετά-από-8-μήνες-

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email