εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
 • ΦΕΚ 1180/6-8-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 84172/ΙΒ. Τροποποίηση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340−Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
 • ΦΕΚ 130/8-6-2007
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3577. Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις. (Στο άρθρο 27 υπάρχουν τροποποιήσεις του Νόμου 3467/2006 για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης).
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/οικ.9253/
  12-4-2007
Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.
 • ΦΕΚ 26/9-2-2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3528. Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ).
 • ΦΕΚ 1258/8-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Υ.51/75137/Δ2. Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους.
 • ΦΕΚ 587/10-5-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 44840/ΣΤ5. Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
 • ΦΕΚ 48/2-3-2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 47. Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 1/3-1-2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1. Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.
 • ΦΕΚ 1340/16-10-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1/105657/Δ1. Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και του συλλόγου των διδασκόντων. (ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ).
 • ΦΕΚ 24/13-2-2002
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2986. Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1588/30-11-2001
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/6098/13-11-2001. Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26-10-88 περί καθορισµού λεπτοµερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τοµέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρµοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 22/28-1-1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 63. Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΦΕΚ 1644/22-7-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82029/Γ2. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)
 • 62346/Γ2/1-6-2011
Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.
 • 29188/Γ2/14-3-2011
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα.
 • 143531/Γ2/12-11-2010
Υπεύθυνη δήλωση μαθητών για εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. Σχολικού Έτους 2010-2011.
 • 138482 /Γ2/3-11-2010
Εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. Σχολικού Έτους 2010-2011
 • 117181/Γ2/21-9-2010
Εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2441/11-12-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/151506/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ 253/13844/Β6 (ΦΕΚ 265 Β΄/13−2−09) Υπουργικής Απόφασης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/151509/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β’/10−12−2002) Υπουργικής Απόφασης
 • ΦΕΚ 1722/20-8-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 84835/Γ2. Συνάφεια Ειδικοτήτων του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ.
 • 57261/Γ2/20-5-2009
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 80037/Γ2/04-08-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1246 Β΄) «Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • 167603/Γ2/29-12-2008
Οδηγίες για την έκδοση τίτλων Τ.Ε.Ε. από τη λήξη λειτουργίας των Τ.Ε.Ε. και εντεύθεν.
 • ΦΕΚ 199/2-10-2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ΦΕΚ 303/26-2-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111316/Γ2. Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 148096/Γ2/24-12-2007
Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές – μετεγγραφές, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 2225/20-11-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111315/Γ2. Τύπος και διαστάσεις του μητρώου μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111318/Γ2. Τύπος και περιεχόμενο Πτυχίου Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 100749/Γ2/17-9-2007
Ενημερωτικό Σημείωμα (ορισμός των τμημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας).
 • ΦΕΚ 1101/4-7-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 62172/Δ4. Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1100/4-7-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 57020/Δ4. Μετατροπή Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε) και Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) σε Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
 • 64338/Γ2/18-6-2007
Ωράριο λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων και (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 947/13-6-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 56645/Γ2. Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 940/12-6-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 36618/Γ2. Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.
 • 41474/Γ2/24-4-2007
Ενημερωτικό για τις ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 1379/14-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 81646/Δ4. Μετατροπή των Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1286/12-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80033/Γ2. Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές – μετεγγραφές – φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 1246/7-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80037/Γ2. Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 984/25-7-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 68419/Γ2. Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Ενιαία Λύκεια.
 • ΦΕΚ 146/13-7-2006
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3475. Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 152/28-6-2002
NOMOΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3027. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1168/7-9-2001
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/4521. Λειτουργία κατευθύνσεων Ενιαίου Λυκείου και μαθημάτων επιλογής.
 • ΦΕΚ 114/11-6-2001
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 2916. Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.
 • ΦΕΚ 206/3-9-1998
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2640. Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 161/13-7-1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 200. Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 201. Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.
 • ΦΕΚ 314/31-3-1998
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2209. Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών όλων των Γυμνασίων στα οποία εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας.
 • ΦΕΚ 188/23-9-1997
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2525. Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 170/6-3-1997
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ3/160/Γ1/187. Έλεγχος φοίτησης και επιτήρησης μαθητών – Εφημερίες Εκπαιδευτικών.
 • ΦΕΚ 159/15-9-1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 376. Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
 • ΦΕΚ 70/4-5-1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 185. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184/Α), 427/86 (ΦΕΚ 201 Α), 639/82 (ΦΕΚ 130 Α), 101/89 (ΦΕΚ 44 Α), 11/90 (ΦΕΚ 5 Α), 123/87 (ΦΕΚ 68 Α) και 10/90 (ΦΕΚ 5 Α) που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 68/20-5-1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 123. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 619/25-9-1986
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 23.613/6/Γ2/4094 Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.
 • ΦΕΚ 485/21-12-1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 485. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί φοιτήσεως και απουσιών μαθητών Μέσης Γενικής και Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 167/30-9-1985
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1566. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 23/7-2-1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠ’ ΑΡΙΘ. 104. Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως,
ΩΡΑΡΙΟ – ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
 • 146161/ΙΒ/20-12-2011
Υπερωριακή εργασία εκπαιδευτικών (άρ. 20 του ν.4024/2011). Σχετικό το υπ’αριθ. 2/85329/0022/2-12-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.
 • Φ.361.23/12/123995/Γ1/20-12-2010
Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών.
 • Φ.361.1/857/131179/Δ1/19-11-2007
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 126530/Δ2/8-11-2007
Παράλληλη απασχόληση εκπ/κού ως Ωρομίσθιου στο Κανονικό Πρόγραμμα και ως Ωρομίσθιου στα Προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.
 • 2004/2005/13-4-2005
Γνωμοδότηση 204/2005 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το ωράριο διδασκαλίας Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΔΕΙΕΣ
 • 146303/Δ2/25-11-2009
Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Φ.351/5/66/128043/Δ1/3-11-2009
Απάντηση σε ερώτημα (σχετικά με άδειες ανατροφής).
 • 31895/Δ2/19-3-2009
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Φ.351.5/65/84800/Δ1/30-6-2008
Διευκρινίσεις για τη χορήγηση τρίμηνης άδειας (Ανατροφή παιδιού).
 • 74275/Δ2/10-7-2007
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΔΙΔΑΔ Φ.51/538/12254/
  14-5-2007
Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.
 • 40430/Δ2/16-5-2002
Άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
 • ΦΕΚ 2769/2-12-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 12928/Γ2/10-11-2011. Εκδρομές−Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
 • Γ454/5972/585/09/9-2-2009
Συνοδοί σε σχολικές μεταφορές.
 • 120347/Γ2/19-9-2008
Κατευθυνόμενο Shopping σχολικών εκδρομών.
 • 28093/Γ2/4-3-2008
Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γ2/21756/1-3-2006
Πολυήμερες εκδρομές μαθητών Γ΄ Λυκείου.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ – ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 • ΦΕΚ 318/25-2-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8440. Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.
 • ΦΕΚ 1541/15-9-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111526/Δ4. Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16−5−2008 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων»
 • 28872/8-11-2010
Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών.
 • ΦΕΚ 1502/6-9-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 106997/Δ4. Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρι σμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Επικράτεια.
 • ΦΕΚ 1387/2-9-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Aριθ. 105399/Δ4. Ορισμός του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ως αρμόδιου φορέα για τη σύναψη των συμβάσεων μί σθωσης έργου με καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια.
 • 76819/Δ4/1-7-2010
Διαβίβαση Εγγράφου. (Αφορά σε κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών).
 • 15215/13-5-2010
Ένταξη του Μ.Τ.Π.Υ. στην ειδική συναλλαγή 4300 της Ε.Τ.Ε. για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων του.
Οδηγός Κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.
 • 9274/29-3-2010
Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών.
 • 18728/Η/18-2-2010
Διαδικασία σχετικά με τη μετάταξη προσωπικού μα σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρονου ΙΔΑΧ σε θέση άλλης ειδικότητας της ίδιας εκπ/κής βαθμίδας για λόγους υγείας.
 • 8523/Η/27-1-2010
Μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αόριστου Χρόνου ΙΔΑΧ σε θέση άλλης ειδικότητας της ίδιας εκπ/κής βαθμίδας.
 • ΦΕΚ 199/2-10-2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (Άρθρο 36: Καθαρισμός σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 • 123866/Η/29-9-2008
Τροποποίηση απόφασης 55302/H/30-04-2008 περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 1003/30-5-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 64321/Δ4. Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
 • ΦΕΚ 672/17-4-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/18254/0022. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 απόφασης (Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου).
 • A4-509/15-4-2008
Περί κατατάξεως στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και καθορισμού ανωτάτων τιμών για ορισμένα είδη, πού διατίθενται και προσφέρονται σε ορισμένους χώρους – σημεία, όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός.
 • 6599/Δ4/16-1-2008
Διευκρινίσεις για το μίσθωμα των σχολικών κυλικείων .
 • 95873/Δ4/5-9-2007
Χρηματοδότηση σχολικών επιτροπών για την καταβολή αμοιβής καθαριστριών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου.
 • 56353α/Δ4/31-5-2007
Κρατήσεις που αφορούν στις δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών.
 • ΦΕΚ 1183/31-8-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828. Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
 • ΦΕΚ 1066/10-8-2001
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/45564/0026. Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95.
 • ΦΕΚ 1190/27-9-2000
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ΣΤ/2462. Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών από πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. ΥΠΕΠΘ.
 • ΦΕΚ 78/14-3-2000
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2817. Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (βλέπε Άρθρο 6).
 • ΦΕΚ 247/27-11-1995
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2362. Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 217/24-3-1995
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 13172/17-3-1995. Εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές.
 • ΦΕΚ 110/27-8-1990
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1894. Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις. (βλέπε Άρθρο 5).
 • ΙΒ/377/13-1-1988
Κατανομή πιστώσεων. Σε αυτό το έγγραφο ορίζεται ότι για την κατανομή των πιστώσεων των σχολικών επιτροπών, πρέπει για τα τεχνικά σχολεία να υπολογίζεται πλασματικά ο τριπλάσιος αριθμός μαθητών έναντι των πραγματικά φοιτούντων.
ΥΓΙΕΙΝΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • ΦΕΚ 262/23-12-2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3730. Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1001/1-8-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ΥΙ/Γ.Π/οικ. 76017. Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ: Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων (εν έτει 1856 !!!).
VBI
 • 121570/Γ2/24-10-2011
Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI).
 • 146066-Γ2/24-11-2009
Αντικατάσταση παλαιού συστήματος VBI με το νέο σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και τα Γραφεία Δ.Ε. και Ε.Ε.
 • 36858/Γ2/24-3-2008
Παράδοση – Παραλαβή συστήματος VBI
 • 94794/Γ2/18-9-2006
Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI).
ΔΙΑΦΟΡΑ
 • 116379/Γ2/11-10-2011
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την Αναπλήρωση διδακτικών ωρών.
 • 116225/Γ2/11-10-2011
Υπενθύμιση αρμοδιοτήτων στελεχών Εκπαίδευσης.
 • 74896/30-12-2010
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 59 ΘΕΜΑ: Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος “Καλλικράτης”
 • Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010
Αιρετοί εκπρόσωποι Ο.Τ.Α.
 • ΦΕΚ 112/13-7-2010
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861. Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 87/7-6-2010
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852. Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 • ΦΕΚ 784/4-6-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2/37345/0004. Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
 • ΦΕΚ 49/24-3-2010
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3838 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις.
 • Φ.908/128573/Η/19-10-2009
Αλλαγή τίτλου Υπουργείου.
 • ΦΕΚ 159/1-8-2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3687. Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.
 • 22143/Γ2/21-2-2008
Αναπλήρωση διδακτικών ωρών.
 • 2368/Γ2/9-1-2007
Ασφάλεια των μαθητών (οι θύρες εισόδου εξόδου να παραμένουν κλειστές).
 • Γ2/132328/7-12-2006
Χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • 105953/Δ2/12-10-2006
Διάθεση εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • ΔΟΑ/Φ.13/70/οικ 16570/20-7-2006
Ζητήματα «Προσοντολογίου».
Α)Τροποποίηση του άρθρου 28 (γνώση ξένης γλώσσας) του Π.Δ. 50/2001
Β) Απόδειξη γνώσης Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ.
 • ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./14552/28-6-2006
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
Ώρες εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες.
 • ΦΕΚ 114/8-6-2006
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3463. Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 • ΔΟΑ/Φ.13/39 /οικ.8388/18-4-2006
Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.
 • ΦΕΚ 75/7-4-2006
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 34054. Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ).
 • ΦΕΚ 152/28-6-2002
NOMOΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3027. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 41/27-2-2006
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3443. Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1720/8-12-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. A/25081. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ.
 • ΦΕΚ 423/2-3-2004
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055. Πρόγραμμα “Πολιτισμός για Όλους – Κάρτα Πολιτισμού”. Κωδικοποίηση στοιχείων εφαρμογής στο σύνολο της Επικράτειας.
 • Γ7/142784/16-12-2003
Τεχνική στήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των σχολείων.
 • 1392/Γ4/17-12-1998
Κλειστά Γυμναστήρια – αίθουσες Γυμναστικής – Αίθουσες πολλαπλής χρήσης.
Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Ελλάδος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 • 72322/Γ7/21-6-2010
Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 164681/Γ2/18-12-2008
Χαρακτηρισμός ως θεωρητικού ή εργαστηριακού του μαθήματος “Εφαρμογές Πληροφορικής” της Α’ ΕΠΑΛ.
 • ΦΕΚ 980/25-7-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 65854/Γ7. Επιλογή και Αρμοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
 • Γ7/43892/4-5-2006
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.
Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ.
Εργαστηριακός εξοπλισμός της ειδικότητας «Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)» της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 1558/13-12-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 109533/Γ2. Προσδιορισμός βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων – Σχολικών Εργαστηρίων / Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Γ2/130980/6-12-2002
Οδηγίες Παραλαβής Εργαστηρίων Πληροφορικής.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΦΕΚ 1348/16-6-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 40909/Γ2/4-4-2011. Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.
 • Φ252/58011/Β6/20-5-2010
Βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στο ΦΕΚ 71/2010 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3848, με το άρθρο 35 του οποίου καταργείται η βαθμολογική βάση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 597/6-5-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/45854/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391Β΄/30−3−2006) υπουργικής απόφασης. (Αφορά στη σύνθεση των μελών της Επιτροπής Συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων).
 • ΦΕΚ 67/28-1-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 6035/Β1. Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5−7−2006 «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β’ 874).
 • ΦΕΚ 55/25-1-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ151/2994/Β6.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης» (Φ.Ε.Κ. 167−Β/30.1.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ151/2996/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (Φ.Ε.Κ. 373−Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α………και σχολές Αστυφυλάκων» Υπουργικής Απόφασης.
 • ΦΕΚ 2539/29-12-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/151507/Β6.Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ 253/120789/Β6 (Φ.Ε.Κ. 1581 Β/16−11−05) Υπουργικής Απόφασης.
 • ΦΕΚ 156/4-9-2009
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3794. Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 1369/9-7-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.Φ.253/75425/Β6. Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων.
 • ΦΕΚ 1321/3-7-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 29826/Β1. Συμπλήρωση της απόφασης για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων.
 • ΦΕΚ 1240/23-6-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Δ/15304. Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. − ΕΠΑ.Σ. φορέων λοιπών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ. με ειδικότητες Ι.Ε.Κ. εγκεκριμένες από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • ΦΕΚ 493/18-3-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.Φ.253/27465/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/27456/Β6. Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 422/9-3-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/24463/Β6. Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
 • ΦΕΚ 373/3-3-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/22070/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης» (ΦΕΚ 167 Β/30.1.2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/22071/Β6. Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.
 • ΦΕΚ 29/19-2-2009
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3748. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 265/13-2-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/13844 Β6.Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) − ΟΜΑΔΑ Β΄ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 22/13-2-2009
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12. Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄).
 • ΦΕΚ 210/9-2-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/11155/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ 253/120789/Β6 (ΦΕΚ 1581 Β’/16.11.2005) υπουργικής απόφασης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/11152/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β’/30.3.2006) υπουργικής απόφασης.
 • Φ.251/156912/Β6/3-12-2008
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄).
 • ΦΕΚ 2122/14-10-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Δ΄/23319. Αντιστοίχηση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. − ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΕΠΘ με ειδικότητες Ι.Ε.Κ.
 • 82130/Γ2/24-6-2008
Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων – Εξεταζόμενα μαθήματα.
 • ΦΕΚ 497/20-3-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/31328/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391-Β) υπουργικής απόφασης.
 • ΦΕΚ 1252/20-7-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74221/Β1. Συμπλήρωση της απόφασης για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων.
 • ΦΕΚ 272/1-3-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/20049/Β6. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄)και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α’).
 • ΦΕΚ 1504/12-10-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 99917/B1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Α’ 874).
 • ΦΕΚ 1289/12-9-2006
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων».
 • ΦΕΚ 874/10-7-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 67859/Β1. Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
Αντιστοιχίες Τ.Ε.Ι.
 • ΦΕΚ 622/18-5-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Δ/10091. Έγκριση πίνακα αντιστοίχησης ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου με ειδικότητες Ι.Ε.Κ. β) Κατάταξη πτυχιούχων των ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.
 • ΦΕΚ 391/30-3-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/28934/Β6. Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 259/1-3-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.151/17104/Β6. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.
 • ΦΕΚ 1581/16-11-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ 253/120785/Β6. Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ 253/120789/Β6. Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001.
 • Φ.252/121456/Β6/2-11-2005
Διευκρινήσεις επί της αριθμ. Φ 253/120785/Β6/1-11-2005 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα και την επιλογή των επιστημονικών πεδίων.
 • ΦΕΚ 260/17-10-2005
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3404. Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Με το άρθρο 13 καθιερώνονται προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.
 • ΦΕΚ 921/5-7-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 63442/Γ2. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ’ τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ’ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 208/1-11-2004
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3282. Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 138/22-7-2004
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3255. Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
 • B6/153-8104/26-1-2004
Πρόσβαση αποφοίτων Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπ/σης.
 • ΦΕΚ 141/10-6-2003
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3149/2003. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις.
Στην παραγρ. 14 του άρθρου 13 ορίζεται προσαρμογή του προφορικού βαθμού στο γραπτό όταν πρόκειται για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • ΦΕΚ 1538/10-12-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/128314/Β6. Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. (Φυσικώς αδύνατοι μαθητές).
 • Γ2/93295/12-9-2002
Εξεταζόμενα μαθήματα αποφοίτων ΤΕΕ για πρόσβαση στα ΤΕΙ.
 • ΦΕΚ 90/2-5-2001
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2909. Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 565/15-5-2001
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ253/Β6/1340. Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Γ2/3161/12-9-2000
Πρόσβαση των αποφοίτων των Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου στα Ι.Ε.Κ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • ΦΕΚ 71/19-5-2010
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3848. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (Περιέχει  την διαδικασία επιλογής Στελεχών της Εκπαίδευσης καθώς και την κατάργηση της βαθμολογικής βάσης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση).
 • ΦΕΚ 161/25-9-1992
Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών – πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • ΦΕΚ 262/17-2-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 11586/Γ6. Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
 • 12075/Γ2/31-1-2011
Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Σ.
 • 6561/Γ2/19-1-2011
Οδηγίες για τη διεξαγωγή πτυχιακών, απολυτηρίων εξετάσεων για τους μαθητές των πρώην Τ.Ε.Λ.
 • ΦΕΚ 86/7-6-2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 43. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 276/16-3-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 28722/Γ2. Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ΦΕΚ 258/15-3-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 23519/Γ2/1-3-2010. Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ΦΕΚ 2544/30-12-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/155439/Β6. Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Φ.815.4/226/67885/Ζ1/12-6-2009
Αναγωγή βαθμολογίας τίτλων αλλοδαπής.
 • 49844/Γ2/5-5-2009
Τρόπος εξέτασης του μαθήματος ‘Νεοελληνική Γλώσσα’ της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.
 • 49233/Γ2/4-5-2009
Τρόπος εξέτασης του μαθήματος «Διαχείριση Φυσικών Πόρων»
 • 25154/Γ2/5-3-2009
Ενδοσχολικές (προαγωγικές, απολυτήριες) εξετάσεις, ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες τριμήνων/τετραμήνων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • 115487/Γ2/9-9-2008
Μεταβατική ρύθμιση για τους απορριπτόμενους μαθητές, λόγω ανεπαρκούς φοίτησης , της Α΄ τάξης Β΄ κύκλου Ημερησίων Τ.Ε.Ε.
 • ΦΕΚ 82/8-5-2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 51. Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 81/8-5-2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 50. Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 102/24-5-2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 105. Τροποποίηση του π.δ. 60 (Α’ 65) “Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου”.
 • ΦΕΚ 65/30-3-2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 60. Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 272/28-11-2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 323. Αξιολόγηση των μαθητών του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 226/22-12-1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 409. Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου.
 • ΦΕΚ 60/30-4-1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 157. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (αφορά τις συμπληρωματικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου).
 • ΦΕΚ 129/15-5-1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 465. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 • ΦΕΚ 2208/3-10-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 104033/Γ2/12-9-2011. Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Επαγγελματικό Λύκειο.
 • 104013/Γ2/12-9-2011
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
 • ΦΕΚ 1701/1-8-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 35415. Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους.
 • 141522 /Γ2/9-11-2010
Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.
 • 112987/Γ2/14-9-2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 128758/Γ2/19-10-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 2293 τ.Β΄/2009 “Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.”
 • 86399/Γ2/16-7-2010
Πιστοποίηση εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.
 • ΦΕΚ 2293/27-10-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 128758/Γ2. Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.
 • 128758/Γ2/19-10-2009
Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.
 • 72719/Γ2/22-6-2009
Απάντηση σε επιστολή σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών.
 • Φ12/977/109744/Γ1/26-8-2008
Απασχόληση μαθητών (Κατά την ώρα των Θρησκευτικών).
 • 104071/Γ2/4-8-2008
Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων (Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών).
 • 91109/Γ2/10-7-2008
Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων (Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών).

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 • ΦΕΚ 2313/17-10-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 110989/Γ2/26-9-2011. Τροποποίηση−συμπλήρωση της ΥΑ 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 1811/11-8-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 81504/Δ2. Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 71/17-5-2010
  και
  ΦΕΚ 118/24-5-2011
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3848. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (Στο άρθρο 7 παράγραφος 6 περιγράφεται η απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό).
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3966. Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ− δόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. (Στο άρθρο 59 παράγραφος 16α τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Νόμου 3848).
 • ΦΕΚ 1615/6-10-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 117610/Γ2. Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 117611/Γ2. Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
 • 112037/Γ2/15-9-2009
Αναθέσεις μαθημάτων εκπαιδευτικών ειδικότητας ΤΕ01.13 (Προγραμματιστών Η/Υ).
 • 94411/Γ2/4-8-2009
Διορθώσεις σε σχολικά βιβλία.
 • 140990/Γ2/3-11-2008
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ. Α. (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
 • 127070/Γ2/3-10-2008
Διευκρινιστικές οδηγίες στην υπ’ αριθμ. 119052/Γ2/17-09-2008 εγκύκλιό μας: “Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.”.
 • 119052/Γ2/17-9-2008
Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. (Πόσοι καθηγητές μπαίνουν στα εργαστήρια και στο Σχέδιο).
Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 • 118842/Γ2/17-9-2008
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
 • 72164/Δ2/3-6-2008
Μετονομασία Ειδικοτήτων. (Φωτογραφίας, Δασοπονίας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων).
 • Γ2/43172/7-4-2008
Αντιστοιχία Μαθημάτων – Βιβλίων για τα ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ.

Το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτή τη σελίδα προέρχεται από την ιστοσελίδα: http://users.sch.gr/akouts/index.htm

Share on TwitterShare via email
Print Friendly, PDF & Email