εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Αιτήματα του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. στην Επόπτρια

Αιτήματα του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. στην Επόπτρια
Αρ. Πρωτοκόλλου Φ.Ε. 3381/23-7-2021

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Αρ. πρωτ. 484

Προς: Την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε., κ. Β. Παπαπέτρου

Κοινοποίηση:    Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Διευθύντριες και Διευθυντές των Σχολείων της Φ.Ε.

Καθηγητές των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέμα:    Αιτήματα του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. στην Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε. εν όψει του σχολικού έτους 2021-2022

Αξιότιμη κ. Επόπτρια,

Τα προηγούμενα έτη σας καταθέσαμε έγγραφα που αποτέλεσαν αντικείμενα συζήτησης στις συναντήσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. μαζί σας [βλέπε τα πιο πρόσφατα έγγραφα του Σωματείου μας υπ΄ αριθμ. πρωτ. 208/13-07-2018 (αρ. πρωτ. Φ.Ε. 2458/13-07-2018), 61/16-07-2019 (αρ. πρωτ. Φ.Ε. 3338/16-07-2019) και 305/15-07-2020 (αρ. πρωτ. Φ.Ε. 2432/21-07-2020)]. Στα έγγραφα αυτά διατυπώνονται αιτήματά μας η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δεν έχει ικανοποιηθεί. Αυτά τα αιτήματα αφορούν:

 • Στην τήρηση των διατάξεων της εκπαιδευτικής νομοθεσίας αναφορικά με τις αναθέσεις μαθημάτων, την πλήρωση του διδακτικού ωραρίου, τις ώρες παραμονής των εκπαιδευτικών στο Σχολείο τους[1], τις αποζημιώσεις εκπαιδευτικών που απασχολούνται υπερωριακά κ.λπ. (βλέπε Αίτημα 1ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στην εκπόνηση Ωρολογίων Προγραμμάτων (Ω.Π.) του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος των Σχολείων της Φ.Ε. με παιδαγωγικά κριτήρια (βλέπε Αίτημα 1ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019).
 • Στην ταυτόχρονη εκπόνηση και ολοκλήρωση των ΕΩΠΔ της Α/θμιας και Β/θμιας (βλέπε Αίτημα 2ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στην ενίσχυση της συλλογικής διοίκησης των Σχολείων της Φ.Ε., δια μέσου των Συλλόγων Διδασκόντων (Σ.Δ.) (βλέπε Αίτημα 4ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στη διαφάνεια διαχείρισης των Σχολικών Ταμείων (βλέπε Αίτημα 5ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στην πολυδιάσπαση αναθέσεων και τις επιπτώσεις της (βλέπε Αίτημα 6ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στην επιλογή στελεχών που ασκούν διοίκηση στα Σχολεία της Φ.Ε. και στην εναλλαγή προσώπων (rotation) στις αντίστοιχες θέσεις (βλέπε Αίτημα 7ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στον κώδικα συμπεριφοράς των Διευθυντριών/ντών των Σχολείων της Φ.Ε. προς τους εκπαιδευτικούς (βλέπε Αίτημα 8ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στον εξ ορθολογισμό της συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών σε επιπλέον δράσεις, όπως εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες κ.ά. (βλέπε Αιτήματα 9ο και 10ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στην αποζημίωση εκπαιδευτικών των Σχολείων της Φ.Ε., βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίοι μετά την 30η Ιουνίου προσφέρουν υπηρεσίες είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως σε μαθήτριες/τές, όπως τη συμπλήρωση και υποβολή των Μηχανογραφικών τους δελτίων (βλέπε Αίτημα 9ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στην ελάφρυνση του χρόνου εργασίας των μαθητών στο σπίτι (βλέπε Αίτημα 11ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης της παρέκκλισης από την προσήκουσα διαγωγή και από το κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής μαθητριών και μαθητών των Σχολείων της Φ.Ε. (βλέπε Αίτημα 12ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στην κοινή[2] αποτίμηση της εφαρμογής του διευρυμένου πενθήμερου Ω.Π. στα Σχολεία της Φ.Ε. (βλέπε Αίτημα 13ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στην εφαρμογή διετούς IB Diploma Programme στα Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (βλέπε Αίτημα 15ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στην βελτίωση των Δημοσίων Σχέσεων, αλλά και στη διερεύνηση αρνητικών περιστατικών, αναφορικά με γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους ή που τα παιδιά τους ήδη φοιτούν στα Σχολεία μας (βλέπε Αιτήματα 16ο και 17ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 • Στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του GDPR (βλέπε Αίτημα 18ο του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61/16-07-2019 εγγράφου μας).
 •  Στη διαχείριση θεμάτων αναφορικά με τον COVID-19 στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (βλέπε τα υπ΄ αριθμ. 305/15-07-2020, 310/21-07-2020, 321/31-08-2020, 351/15-09-2020 και 431/22-02-2021 έγγραφά μας).
 • Στην εξεύρεση λύσης της αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών του ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2338/15-06-2020, βάσει του οποίου στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Λυκείου καταργούνται μαθήματα όπως Καλλιτεχνικά και σχεδόν το σύνολο των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών (βλέπε τα υπ΄ αριθμ. 310/21-07-2020 και 472/22-06-2021 έγγραφά μας). Η λύση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:
 • Διδασκαλία μαθημάτων που δεν περιλαμβάνονται πλέον στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Διδακτικό Πρόγραμμα (ΕΩΔΠ).
 • Διδασκαλία μαθημάτων που είναι εξεταζόμενα στις πανελλήνιες εξετάσεις ως ειδικά μαθήματα για ορισμένες σχολές.
 • Κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που πλήττονται (Καλλιτεχνικών, Κοινωνικών Επιστημών κ.ά.).

Επιπλέον σας καταθέτουμε τα παρακάτω αιτήματα:

 • Να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία, ώστε να αποζημιώνονται οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων της Φ.Ε., οι οποίοι προσφέρουν «προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις» (βλέπε παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020 ), είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, όπως την προετοιμασία μαθητριών/τών της Β΄ τάξης Λυκείου για το επόμενο σχολικό έτος κ.ά. πριν ή/και μετά την 30η Ιουνίου (βλέπε Λύκειο Ιωαννίνων).
 • Να τηρείται απαρέγκλιτα, στο πλαίσιο του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε όλες τις σχολικές μονάδες της Φ.Ε. και για όλες τις τάξεις το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Διδακτικό Πρόγραμμα (ΕΩΔΠ), όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (βλέπε παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020 ).
 • Να αποσυρθεί η απόφαση συγκρότησης «…«Μόνιμης Επιτροπής Αναφοράς, Διερεύνησης και Αντιμετώπισης Εξαιρετικών Περιστατικών», συγκροτούμενης από εκπαιδευτικούς και γονείς των Σχολείων μας,…». Η λειτουργία μιας τέτοιας επιτροπής θα παρακάμψει τα αρμόδια θεσμοθετημένα πρόσωπα ή/και φορείς εντός και εκτός σχολείου (Διευθυντές και Επόπτρια Σχολείων, Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστές Σύμβουλοι Υ.ΠΑΙ.Θ., αρμόδιες υπηρεσίες Υ.ΠΑΙ.Θ. κ.ά.) και παράλληλα θα δώσει την εσφαλμένη εντύπωση της αναποτελεσματικότητας των παραπάνω οργάνων.

Επίσης, λόγω της σοβαρότητας του θέματος ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της Φ.Ε. (Σ.Κ.Φ.Ε.), αιτούμαστε να μεσολαβήσετε ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε. προκειμένου να συζητηθεί η αναγκαιότητα σύστασης, ο σκοπός και οι αρμοδιότητες της επιτροπής, καθώς και η ιδιότητα και τα κριτήρια επιλογής των μελών της (βλέπε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 473/06-07-2021 έγγραφό μας).

 • Να μας ενημερώσετε για την πορεία της υπόθεσης της επίθεσης «κυβερνοπειρατείας» που δέχθηκε η Φ.Ε. στις 13-03-2021 (βλέπε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 450/26-03-2021 έγγραφό μας).
 • Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λόγω COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη ιατρικά και παιδαγωγικά κριτήρια, αλλά και την αρνητική εμπειρία που έχει συσσωρευτεί, να προβείτε σε μείωση του 8ωρου προγράμματος σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, αλλά και της διάρκειας ων διδακτικών ωρών (βλέπε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 364/02-10-2020 έγγραφό μας). Στην περίπτωση αυτή να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων κατά την εγγραφή των μαθητριών/των στην πλατφόρμα https://portal.arsakeio.gr.
 • Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λόγω COVID-19, να τηρηθούν οι κείμενες εκπαιδευτικές διατάξεις αναφορικά με τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, ώστε να διεξάγονται εντός ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών και ωρών λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων. Επίσης να διαφυλαχθεί από μέρους σας το δικαίωμα των εκπαιδευτικών αυτοδιαχείρισης του ελεύθερου χρόνου τους, αλλά και της ψηφιακής αποσύνδεσής τους από την εργασία τους μετά το πέρας του ωραρίου τους το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 431/22-02-2021 έγγραφό μας).
 • Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λόγω COVID-19, να ληφθεί υπόψη η από 27-10-2020 κατατεθειμένη πρόταση του του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. δημιουργίας σύγχρονου αυτόματου τηλεφωνικού κέντρου, ώστε οι εκπαιδευτικοί να πάψουν να επιβαρύνονται, αναλαμβάνοντας και το ρόλο του τηλεφωνητή, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητά τους και συνδράμει στη γενικευμένη αίσθηση απαξίωσης (βλέπε τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 392/30-10-2020, 400/19-11-2020 και 403/20-11-2020 έγγραφά μας).
 • Όταν επανέλθει η κανονικότητα στην καθημερινότητά μας να καταργηθούν οι τηλεφωνικές συναντήσεις με τους γονείς και κηδεμόνες και να επανέλθει η δια ζώσης επικοινωνία, με παράλληλη διατήρηση της διαδικασίας των έξι ραντεβού ανά διδακτική ώρα.
 • Σε σχολικές μονάδες της Φ.Ε. που φοιτούν περισσότεροι από 270 μαθητές, να ορισθεί 2ος υποδιευθυντής, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους και η καλύτερη διοικητική διαχείριση του φόρτου που προκύπτει από την αύξηση των μαθητών και την πίεση των Ω.Π. Ας σημειωθεί ότι αυτό εφαρμόζεται ήδη σε σχολικές μονάδες του Ψυχικού από το σχολικό έτος 2018-2019.
 • [3] που υλοποιούνται στα Σχολεία της Φ.Ε. από εκπαιδευτικούς και μαθήτριες/τές, οι οποίες τα διαφοροποιούν από την πλειονότητα των άλλων σχολείων (Δημόσιων και Ιδιωτικών). Με αυτόν τον τρόπο τα Σχολεία μας θα αποτελέσουν αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στο χώρο της Εκπαίδευσης και κυρίαρχη επιλογή των γονέων για την πολύπλευρη μόρφωση των παιδιών τους.


Αξιότιμη κ. Επόπτρια,

Αιτούμαστε, εκτός των άλλων, να διαμεσολαβήσετε, ως καθ΄ ύλην αρμόδια για θέματα των εκπαιδευτικών των Σχολείων της Φ.Ε., στον Πρόεδρο και στο Δ.Σ. της Φ.Ε. ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχουμε υποβάλει κατ΄ επανάληψη προς τη Διοίκηση της Φ.Ε., όπως:

 • Να ορισθεί συνάντηση του σώματος των αιρετών εκπροσώπων του Συλλόγου Καθηγητών της Φ.Ε. (Δ.Σ.), ή έστω τριμελούς επιτροπής, με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Φ.Ε.
 • Να ενισχυθεί, σε μηνιαία βάση, το εισόδημα των εκπαιδευτικών της Φ.Ε.
 • Να αναγνωρισθεί και εμπράκτως με τη χορήγηση επιδόματος, η υπέρβαση των εκπαιδευτικών εν μέσω πανδημίας COVID-19, λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων σε ενέργεια, χρόνο[4] και δαπάνη για τον απαραίτητο και κατάλληλο εξοπλισμό[5] σε βάρος της οικονομικής, προσωπικής και οικογενειακής τους κατάστασης, αλλά και της υγείας τους[6].

Επίσης, επιθυμούμε να μεταφέρετε τα αιτήματά μας στα αρμόδια για την υλοποίησή τους πρόσωπα.

Θεωρούμε ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων μας είναι εφικτή και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και κλίματος στα σχολεία μας, τόσο σε θέματα που αφορούν άμεσα στους εκπαιδευτικούς, όσο και σε θέματα που αφορούν στις/τους μαθήτριες/τές και στους γονείς τους.

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Αδαμαντία Ξηρίδου

Το μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης


[1] Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τριάντα διδακτικές ώρες (30) εβδομαδιαίως, για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο, και ανάλογο κλάσμα επί των τριάντα (30), εάν ο εκπαιδευτικός έχει μειωμένο ωράριο.

[2] Μεταξύ Διοίκησης της Φ.Ε., εκπροσώπων των Συλλόγων των εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων.

[3] Εκπαιδευτικά και Επιμορφωτικά προγράμματα, Συνέδρια, Μαθητικά Συνέδρια, Ημερίδες, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις, Αγώνες Λόγου και Τέχνης, Ρητορικοί και Αθλητικοί Αγώνες κ.ά.

[4] Προετοιμασία, συντονισμός και διεξαγωγή των τηλε-μαθημάτων, την αμφίδρομη επικοινωνία μαθητή-διδάσκοντος κ.ά.

[5] Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, γραφίδες κ.ά.

[6] Βλέπε και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 260/30-04-2020  έγγραφό μας.

Print Friendly, PDF & Email