εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

–         Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθεις (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.-         Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα .-          Οι εξετάσεις για το ΚΠγ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση διαφόρων ξένων γλωσσών κυρίως από Έλληνες χρήστες. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχουν επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της.-          Οι εξετάσεις αυτές σχεδιάστηκαν με βάση:o   Ενιαίο πλαίσιο προγράμματος για όλες τις γλώσσες και o   Κοινές προδιαγραφές θεμάτων εξέτασης και οργάνων μέτρησης των ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου-         Το σύστημα αξιολόγησης σχεδιάστηκε με βάση τη διεθνή εμπειρία. Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιούνται προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.-          Το ΚΠγ «συναγωνίζεται» άλλα διεθνή συστήματα πιστοποίησης τα οποία χορηγούν πιστοποιητικά και στην Ελλάδα με πρωτοβουλία ξένων οργανισμών.-          Το ΚΠγ, όμως, δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον και δε συνεπάγεται οικονομικά οφέλη. Δεν είναι σύστημα πιστοποίησης που αναπτύσσεται, προκειμένου να αποφέρει κέρδη. Υποστηρίζεται από την πολιτεία, η οποία το επιχορηγεί, έτσι ώστε το κόστος συμμετοχής για τους υποψηφίους να είναι συμβολικό.-          Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναθέσει το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εποπτεία των εξετάσεων σε Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έμπειρους και εξειεδικευμένους Πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ). Η επιστημονική στήριξη των μέχρι τώρα εξεταζόμενων γλωσσών του ΚΠγ έχει ανατεθεί στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Την επιστημονική ευθύνη για τη σύνταξη των θεμάτων κάθε γλώσσας έχει αναλάβει ένα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους μέλος ΔΕΠ των ανωτέρω Πανεπιστημίων.-         Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάϊο και Νοέμβριο), στηριζόμενες στον οργανωμένο και άρτια εξοπλισμένο μηχανισμό των εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.-          Στην πρώτη φάση υλοποίησης του συστήματος (Απρίλιος 2003) σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για την πιστοποίηση του επιπέδου «καλή γνώση» (επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης) σε 4 γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά. Το 2007 εξετάσθηκε το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση», ενώ το Μάιο 2008 εξετάσθηκαν σε ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ Α τα επίπεδα Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση». Το Νοέμβριο του 2008 θα εξετασθεί για πρώτη φορά το επίπεδο Β2 στην Ισπανική γλώσσα. Έχει, ήδη, σχεδιασθεί η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος έτσι ώστε σύντομα να εξετάζονται και να πιστοποιούνται όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (δηλαδή και τα 6) σε διαβαθμισμένο τεστ.-          Η επιστημονική και διοικητική στήριξη των εξετάσεων αυτών από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό συνετέλεσαν στην άμεση καταξίωση του νέου αυτού θεσμού, που θεωρείται, πλέον, ως ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας.-          Έτσι, ήδη, αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.-          Περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ.-          Περιλαμβάνεται σε όλες τις διμερεις μορφωτικές συμφωνίες που συνάπτει το Υπουργείο.-          Έχουν, επίσης, προγραμματισθεί συντονισμένες ενέργειες προβολής του ΚΠγ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενημέρωση όλων των αρμοδίων φορέων τους.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε το 1999 με το Νόμο 2740/99 (ΦΕΚ 186/16-9-99/τ.Α΄), ορισμένα άρθρα του οποίου τροποποιήθηκαν το 2003 με το Νόμο 3149/03 (ΦΕΚ 141/2003/τ.Α’). Οι παραπάνω νόμοι καθώς και οι λοιπές Υπουργικές Αποφάσεις που διέπουν τη λειτουργία του ΚΠγ είναι οι εξής :

N.2740/1999 (ΦΕΚ 186/1999/τ.Α΄)‘Αρθρο 19 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/2003/τ.Α’)

ΚΥΑ 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753/2010/τ.Β’) «Παράβολα για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».

Υπ. Απόφαση 14420/2008 (ΦΕΚ 218/2008/τ.Β’) «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2011

Ο υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει εδώ τα θέματα των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων (από το Μάιο 2006 έως σήμερα) ανά επίπεδο και γλώσσα καθώς και ανά ενότητα εξέτασης, γεγονός που θα διευκολύνει στην προετοιμασία του για τις εξετάσεις του ΚΠγ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2011

Print Friendly, PDF & Email