εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012
Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ)
του Γιάννη Μπαλάγκα , ειδικού συνεργάτη της Δ.Ο.Ε.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Οι 170.000 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή τους, ως εξής:
1) οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
α) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ΄,
β) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε΄,
γ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ΄,
δ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Γ΄,
ε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Β΄.
2) οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας ΔΕ:
α) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ΄,
β) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθμό Ε΄,
γ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθμό Δ΄,
δ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Γ΄,
ε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Β΄.
Τι ισχύει για τους προϊσταμένους και τους κατόχους μεταπτυχιακών;
Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6) έτη.
Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αφαιρούνται δύο (2) έτη.
Οι εκπαιδευτικοί που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας κατατάσσονται στο Βαθμό Α΄.
ΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την ως άνω κατάταξη, δεν υπολογίζεται:

– ο χρόνος της διαθεσιμότητας,
– ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών,
– ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
– ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
– ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,
– ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων,
– το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο εκπαιδευτικός το δικαίωμα για προαγωγή,
– χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.
Επίσης για την κατάταξη, στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, με την επιφύλαξη ότι ο υπολογισμός αυτός δεν έχει ως συνέπεια την κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθμό χαμηλότερο από αυτόν που θα κατατάσσονταν εάν παρέμενε σε χαμηλότερη κατηγορία.
Στο επί του άρθρου 29 του ν.4024 “Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του υπηρετούντος προσωπικού”, η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στη σελίδα 25, αναφέρει χαρακτηριστικά: “Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου νόμου, οι οποίες προβλέπουν ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων απαιτείται η παρέλευση διετίας ή τριετίας ανάλογα με το βαθμό στον οποίο έχει ενταχθεί ο υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομένει μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στους οικείους βαθμούς και Μ.Κ. δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Συνεπώς, το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο σε όλους τους υπαλλήλους θα δοθεί μετά την παρέλευση διετίας ή τριετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου δεύτερου του κοινοποιούμενου νόμου(1-11-2011).”
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο κατατάσσονται, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Όπου για τη συμμετοχή σε συλλογικό όργανο ή την κατάληψη θέσης απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριμένου βαθμού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως του βαθμού που κατατάσσονται, μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
Με το νέο βαθμολόγιο οι προαγωγές θα γίνονται με αυστηρές διαδικασίες και με το σταγονόμετρο. Για παράδειγμα: 100 εκπαιδευτικοί (ΠΕ) διορίζονται στον βαθμό ΣΤ΄. Μετά 2 χρόνια, αν κριθούν ικανοί, θα ανέβουν στον Ε΄ βαθμό. Υστερα από 4 χρόνια, το 90% θα προχωρήσει στον βαθμό Δ΄, στον οποίο θα παραμείνουν τουλάχιστον 4 χρόνια και οι 10 στον ίδιο βαθμό. Στον επόμενη βαθμολογική κλίμακα θα περάσει το 80% των 90 εκπαιδευτικών που κατέχουν τον Δ΄ βαθμό. Δηλαδή, 72 εκπαιδευτικοί θα περάσουν στον Γ΄ βαθμό, στον οποίο θα μείνουν άλλα 4 χρόνια. Το 60% των υπαλλήλων αυτών, δηλαδή 43 εκπαιδευτικοί θα φθάσουν στον Β΄ βαθμό, στον οποίο θα παραμείνουν για 6 χρόνια. Στην κορυφή της πυραμίδας, τον βαθμό Α΄, θα ανελιχθεί το 20% από τους 43 εκπαιδευτικούς, δηλαδή μόλις 8 (στους 100 συνολικά).
Το νέο σύστημα μισθολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους. Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) στα οποία ο εκπαιδευτικός εξελίσσεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β΄ και Α΄, τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.
Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:
α) Βαθμός Ε ΄: δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ.
β) Βαθμός Δ΄: τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ.
γ) Βαθμός Γ΄: τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ.
Με τη βαθμολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου Μ.Κ. του βαθμού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του.
Βασικός Μισθός

Ο εισαγωγικός μηνιαίος βασικός μισθός του Βαθμού ΣΤ΄ της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.
Οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται με βάση το μισθό της προηγούμενης παραγράφου, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΔΕ ΣΤ΄ 1,10
ΤΕ ΣΤ΄ 1,33
ΠΕ ΣΤ΄ 1,40
Οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Του βαθμού Ε΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ΄ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Β. Του βαθμού Δ΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).
Γ. Του βαθμού Γ΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ΄ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Δ. Του βαθμού Β΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ΄ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Ε. Του βαθμού Α΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β΄ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. των Βαθμών διαμορφώνονται ως εξής:
α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθμού και κατηγορίας με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού αυτού κατά δύο τοις εκατό (2%).
β) Του κάθε επόμενου Μ.Κ. με προσαύξηση του βασικού μισθού του προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου σε ποσοστό ίδιο με αυτό που ορίζεται στην προηγούμενη περίπτωση.
Οι βασικοί μισθοί που προκύπτουν από την εφαρμογή στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Διευκρινίσεις:
1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου για το νέο μισθολόγιο, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών του παλιού μισθολογίου, σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 1 λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 38 του ν.3986/2011, περί αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων από 1-7-2011 Από τη στιγμή που η σύνταξη των εξερχομένων της υπηρεσίας μέχρι 31-12-2015 υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως έχουν σήμερα, (άρθρο 1 παρ. 2α) είναι ορθό και οι κρατήσεις για την κύρια σύνταξη και τα ασφαλιστικά ταμεία να μην υπολογιστούν στις συντάξιμες αποδοχές του νέου
μισθολογίου αλλά του παλιού.
2. Στα 23,24 έτη υπηρεσίας και στα 29,30 του Β Βαθμού, επειδή τα Μ.Κ χορηγούνται ανά τριετία στο βαθμό αυτό, δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτών των ετών με τα παλιά Μ.Κ με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένες εισφορές στον ίδιο βαθμό σε κάποια έτη πχ στα 21-22 -23 έτη είναι ο ίδιος βασικός 1906 , ενώ τα παλιά Μ.Κ είναι 1425 για τα 21-22 έτη και 1465 για τα 23 έτη και αυτό έχει σαν συνέπεια οι καθαρές αποδοχές των 23 ετών να είναι κατάτι λιγότερες από τα 22. Ίσως η Δ/νση Μισθολογίου να δώσει κάποια λύση σ’ αυτό το θέμα (Πηγή: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – Μπαλάγκας Γιάννης)
Διευκρίνιση: Από την έναρξη ισχύος του νόμου για το νέο μισθολόγιο, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών του παλιού μισθολογίου, σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 1 λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 38 του ν.3986/2011, περί αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων από 1-7-2011 Από τη στιγμή που η σύνταξη των εξερχομένων της υπηρεσίας μέχρι 31-12-2015 υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως έχουν σήμερα,
(άρθρο 1 παρ. 2α) είναι ορθό και οι κρατήσεις για την κύρια σύνταξη και τα ασφαλιστικά ταμεία να μην υπολογιστούν στις συντάξιμες αποδοχές του νέου μισθολογίου αλλά του παλιού (Πηγή: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – Μπαλάγκας Γιάννης)
Ορισμός Αποδοχών – Τα επιδόματα θέσης ευθύνης
Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους. Τα επιδόματα είναι:
1. Επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών (100 ευρώ μηνιαίως)
2. Οικογενειακό επίδομα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο, σε εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα, και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ ανά επιπλέον τέκνο.
3. Επίδομα Θέσης Ευθύνης: Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δημοσίου, οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά της, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ως εξής:
α) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ.
β)Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
γ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
δ) Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τετρακόσια (400) ευρώ.
ε) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τριακόσια (300) ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Δημοσίων ΙΕΚ, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τριακόσια (300) ευρώ.
ζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
η) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών εκατό (100) ευρώ.

Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, στο βαθμό που εισάγονται. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής αυτής περιόδου, ο υπάλληλος μονιμοποιείται ή συνεχίζει να απασχολείται εφόσον πρόκειται για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον:
α) στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, με βάση τη βαθμολόγηση της απόδοσής του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθμολόγηση λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης στο σύστημα αξιολόγησης βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης και
β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιτυχής η δοκιμαστική του υπηρεσία.
Εφόσον ο δόκιμος υπάλληλος μονιμοποιηθεί, προάγεται στο Βαθμό Ε.

Η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο.
Επίσης καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η διαδικασία και ο τύπος αξιολόγησης, καθώς και η βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη, για την επιλογή του υπαλλήλου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, για την αξιολόγηση της θητείας των προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης, καθώς και η συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στη διαδικασία της αξιολόγησης. Παράλληλα προβλέπεται η συγκρότηση των Συμβουλίων Αξιολόγησης κατά φορέα, που διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και έχουν δυνατότητα επανεξέτασης της αξιολόγησης ή αναπομπής της στα όργανα αξιολόγησης των προηγούμενων επιπέδων.
Η ΑΠΟΛΥΣΗ
Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει τον υπάλληλο μη ικανό να μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει την απασχόλησή του, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί, κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου από έξι (6) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον, με βάση την έκθεση αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η καταλληλότητα του κρινομένου προκειμένου να μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει να απασχολείται. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τη λήξη της παράτασης της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογικά.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012:
Όταν το θέατρο του παραλόγου συναντάει τη μεγάλη κλοπή
(ν. 4024/11 νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο)

Συνάδελφοι σίγουρα θα θυμάστε το καλοκαίρι του 2010 που τρέχαμε σαν τρελοί (άλλοι στο σχολείο, άλλοι σε Ιντερνέτ καφέ, άλλοι σε κάποιο φίλο και άλλοι μόνοι τους) να απογραφούμε, γιατί από το Σεπτέμβριο του 2010 ΟΛΟΙ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εντάσσονταν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών;
Ενάμιση χρόνο μετά, τον Γενάρη του 2012, άλλοι θα πληρωθούν από την ΕΑΠ, άλλοι από το σύστημα ΔΙΑΣ και άλλοι από ιδιωτικά προγράμματα μισθοδοσίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης! Κανείς δεν ξέρει πλέον τι μισθό θα πάρει τον επόμενο μήνα και τι κρατήσεις έχει. Κανείς δεν μπορεί να κάνει σύγκριση με συναδέλφους του από άλλη Δ/νση Εκπ/σης ούτε καν με συνάδελφό του από το ίδιο σχολείο.
Το ράλι των μειώσεων των αποδοχών μας, καθώς και όλων των δημοσίων υπαλλήλων, ξεκίνησε το 2010 (12% στην αρχή και κατόπιν 8% μείωση όλων των επιδομάτων) και συνεχίστηκε το καλοκαίρι του 2011 (μείωση 50% του κινήτρου απόδοσης από 1/7/11, αναδρομική εισφορά αλληλεγγύης και αναδρομική εισφορά ΤΠΔΥ από 1/1/11). Παράλληλα οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές – παρατρεχάμενοι της εξουσίας επέμεναν ότι με το νέο μισθολόγιο οι μισθοί των εκπαιδευτικών θα αυξηθούν!
Τον Οκτώβρη του 2011 ψηφίστηκε ο ν. 4024 και η πρώτη κλοπή ήρθε με τη μείωση των ακαθάριστων αποδοχών που κυμαίνονται από 70 έως 420 ευρώ (η μεγαλύτερη μείωση αφορά τους νέους συναδέλφους με λίγα χρόνια υπηρεσίας).
Η δεύτερη κλοπή αφορά τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό κατάταξης και μεταφράζεται από 0 σε 594 ευρώ.
Η τρίτη κλοπή αφορά την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 όπου προβλέπονται μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«Η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι την 31.12.2015, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.10.2011, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν  μισθολογικά κλιμάκια που θα ελάμβαναν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με βάση τις διατάξεις του ν. 3205/2003». Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι επειδή αυξάνεται ο βασικός μισθός, για να μην αυξηθούν συνακόλουθα και οι συντάξεις, αυτές θα υπολογίζονται με τους παλιούς βασικούς μισθούς. Ταυτόχρονα μέχρι τέλους του 2015 οι κρατήσεις για επικουρική ασφάλεια, πρόνοια και κύρια σύνταξη θα γίνονται με βάση τις αποδοχές που είχαμε με το παλιό μισθολόγιο. Η κλοπή αυτή μεταφράζεται σε 25 έως 170 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα αν είναι κάποιος παλιός ή νέος ασφαλισμένος, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και πάλι επιβαρύνει περισσότερο αυτούς με λίγα χρόνια υπηρεσίας).
Η τέταρτη κλοπή αφορά το επίδομα θέσης ευθύνης, «το οποίο υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη, ανεξαρτήτως εάν ο υπάλληλος ελάμβανε αυτό κατά την 31-10-2011, αρκεί  δηλαδή να είχε προαχθεί σε θέση Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας και να είχε ασκήσει τα καθήκοντα αυτά, μετά από κρίση του αρμοδίου Διοικητικού Οργάνου, για  οποιοδήποτε χρονικό διάστημα της συνολικής δημόσιας υπηρεσίας του, κατά το  οποίο του καταβάλλονταν το επίδομα αυτό».
Η πέμπτη κλοπή αφορά τις αναδρομικές κρατήσεις. Όταν γίνονται σε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ο εργαζόμενος χάνει τη διαφορά από τις κρατήσεις στα ταμεία. Π.χ. αν με το παλιό  μισθολόγιο πήρε κάποιος 100 ευρώ περισσότερα στις ακαθάριστες αποδοχές, οι καθαρές αποδοχές για το ποσό αυτό ήταν περίπου 75 ευρώ. Η επιστροφή όμως θα γίνει στο σύνολο των 100 ευρώ. Τα υπόλοιπα 25 χάνονται στην περίθαλψη, στα ταμεία πρόνοιας και τη σύνταξη. Χαλάλι να γίνουν αρκεί να είχαμε περίθαλψη και συντάξεις!
Η έκτη κλοπή αφορά τους αναπληρωτές. Για το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη πληρώθηκαν με το εισαγωγικό κλιμάκιο ανεξάρτητα της προϋπηρεσίας τους. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε διευκρινιστική εγκύκλιος αν θα καταταχτούν στους βαθμούς που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία τους και αν επιστραφούν τα κλεμμένα για τους δυο μήνες.
Το τελικό χτύπημα όμως θα γίνει με την έναρξη της αξιολόγησης, η οποία δεν θα είναι τίποτα άλλο από ένα εργαλείο για να στοχοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί, να ολοκληρωθεί η επίθεση στα δικαιώματά τους και να δικαιολογηθεί η μισθολογική-βαθμολογική καθήλωση τους.
Συνάδελφοι σ΄ αυτές τις συνθήκες που οι επιλογές της κυβέρνησης του τραπεζίτη Παπαδήμου συνεχίζουν την ολέθρια πολιτική του ΠΑΣΟΚ, δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Η Κυβέρνηση της τρόικας και των δανειστών κάθε μέρα γίνεται και πιο επικίνδυνη. Είναι ώρα για κινητοποιήσεις και αγώνες, όχι συμβολικούς, αλλά αποφασιστικούς, με ορίζοντα την ανατροπή αυτής της πολιτικής της αντιδημοκρατικής τρικομματικής κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής της Κυβέρνησης και όλων όσων την στηρίζουν,  αποτελεί τη μόνη επιλογή για τους εργαζόμενους και την κοινωνία.
ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ypomnimabathmologio161211

katargpleonaz120112

ΟΛΜΕ: Καταργείται η διάταξη η οποία όριζε ότι δεν προσμετράται ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμολόγιο


Αρθρογράφος: ΟΛΜΕ

12/01/2012

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
email:olme@otenet.gr
www.olme.gr Αθήνα, 12/1/12
ΠΡΟΣ:
τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ

ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Με την εφαρμογή του νέου βαθμολόγιου-μισθολόγιου η κυβέρνηση δίνει ένα συντριπτικό χτύπημα στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και φυσικά στους εκπαιδευτικούς, τους χαμηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους του δημοσίου κατά δηλώσεις όλων των υπουργών. Με το βαθμολόγιο καθηλώνονται βαθμολογικά, άρα και μισθολογικά οι εκπαιδευτικοί, μειώνοντας δραματικά την ψαλίδα μισθών μεταξύ των νεοπροσλαμβανόμενων και των συνταξιοδοτούμενων,  καθιστώντας ασύμφορη και καθόλου προτιμητέα την εκπαιδευτική  ιδιότητα.
Πέρα όμως κι από αυτά, με τη ρύθμιση του άρθρου 29, όπου κατά την ένταξη του υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο δεν προσμετράται ο πλεονάζων χρόνος, πήγαν να εφαρμόσουν μια καθαρά ληστρική διάταξη που αδικούσε κατάφορα μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων.
Με την παράγραφο 3 του άρθρ. 34 του νέου πολυνομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 29 του 4024/11 (Μισθολόγιο).
Το άρθρο 29 του Ν. 4024/11 ανέφερε: «Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσμετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος».
Καταργείται λοιπόν μια εξόφθαλμα αντισυνταγματική και αντιϋπαλληλική διάταξη για την οποία η ΟΛΜΕ, αλλά και όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, είχαν αντιταχθεί και ζητήσει την άμεση κατάργησή της.
Η ΟΛΜΕ έχοντας ήδη θέσει με απόλυτο τρόπο το θέμα στο υπόμνημά της στις 5/12/11 και στο υπόμνημά της για τις επιπτώσεις του ν.4024/11 (16/12/11) προς την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας στις συναντήσεις που έγιναν, συνέβαλε αποφασιστικά στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των εργαζομένων.
Προφανώς και με αυτή την κατάργηση δεν ικανοποιούνται τα οικονομικά μας αιτήματα.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τη συνολική κατάργηση του νέου μισθολογίου – βαθμολογίου που καθηλώνει μισθολογικά και βαθμολογικά τους εκπαιδευτικούς.

Print Friendly, PDF & Email