εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας

Β Ο Υ Λ Η Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’
Δευτέρα 2 Απριλίου 2012
Ώρα 6.00΄ μ.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’
Τρίτη 3 Απριλίου 2012
Ώρα 10.00΄ π.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’
Τρίτη 3 Απριλίου 2012
Ώρα 6.00΄ μ.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΓ’
Τετάρτη 4 Απριλίου 2012
Ώρα 10.00΄ π.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΔ’
Τετάρτη 4 Απριλίου 2012
Ώρα 6.00΄ μ.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’
Πέμπτη 5 Απριλίου 2012
Ώρα 9.30΄ π.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ’
Παρασκευή 6 Απριλίου 2012
Ώρα 10.00΄ π.μ.

Σ Χ Ε Δ Ι Α  Ν Ο Μ Ω Ν

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αικατερίνη Φαρμάκη – Γκέκη και Αθανάσιος Νάκος.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

1. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αριάδνη Αγάτσα και Ιωάννης Πλακιωτάκης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
2. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης».ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Βασίλειος Γιουματζίδης και Σταύρος Καλαφάτης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
3. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Απόφασης με αριθμό 131 του Συμβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, με την οποία υιοθετείται ένα σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στη Συμφωνία Ίδρυσης της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Σταύρος Καλαφάτης.

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

4. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Τσιρώνης και Μιχαήλ Παπαδόπουλος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 29.3.2012, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 3 συνεδριάσεις.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

5. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων αλιείας και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αικατερίνη Μπατζελή και Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 29.3.2012, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 3 συνεδριάσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
6. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκε-ντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Αρβανιτίδης και Γρηγόριος Αποστολάκος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 29.3.2012, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 συνεδριάσεις.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email