εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΟΛΜΕ

Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΟΛΜΕ
Σας διαβιβάζουμε τις θέσεις της ΟΛΜΕ για τα ζητήματα που αφορούν το υπό συζήτηση
Νομοσχέδιο στη Βουλή για την Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων,  Προτύπων Πειραματικών
Σχολείων και λοιπές διατάξεις, με τις εξής επισημάνσεις:
·

ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΜΕ

Print Friendly, PDF & Email