εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Οι αρμοδιότητες Παπαθεοδώρου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Οι αρμοδιότητες Παπαθεοδώρου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς και την συνυπογράφει ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιστόπουλος  στον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, ανατίθεται η άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

1. Των εξής Διευθύνσεων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
α) Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων,
δ) Φυσικής Αγωγής,
ε) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
στ) Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,
2. Των εξής Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης:
α) Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
3. Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων,
4. Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων,
5. Του Ανεξάρτητου Τμήματος Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6. Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
7. Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
Επίσης στις  1 αρμοδιότητες του υφυπουργού περιλαμβάνεται:
α) η πρόταση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για κατάθεση νομοσχεδίων,
β) τα θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου,
γ) η πρόταση για έκδοση διαταγμάτων,
δ) η συνυπογραφή ατομικών ή κανονιστικών αποφάσεων με άλλους Υπουργούς. Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του,
ε) η έκδοση αποφάσεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ε.Ε. και τους Διεθνείς Οργανισμούς, στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του.
2. Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού (εκτός αυτής της περίπτωσης ε) ασκούνται παραλλήλως και από τον υπουργό.Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού παραμένουν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που αναφέρονται:
1. Στον ειδικότερο καθορισμό της γενικής πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Πολιτικής, στο στρατηγικό σχεδιασμό, στο συντονισμό και στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής και στην εποπτεία της εφαρμογής της από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους φορείς.
2. Στη νομοθετική πρωτοβουλία και τις άλλες κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες.
3. Στην αποδοχή γνωμοδοτήσεων του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή των γνωμοδοτήσεων των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
4. Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» και κάθε άλλης υπηρεσίας ή φορέα διαχείρισης ή εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή Πρωτοβουλιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Στο Πρόγραμμα Δημοσίου Επενδύσεων και του; Ειδικούς Λογαριασμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
6. Στην εποπτεία, και συντονισμό της δράσης της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρώην E.KΕ.ΠΙΣ.).
7. Στο διορισμό των διοικήσεων όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών.
8. Στη συγκράτηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Επιτροπών.
9. Στη Διεύθυνση Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του αντίστοιχου Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.
10. Στην Διεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του αντίστοιχου Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.
11. Στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
12. Σε όσες άλλες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται στους  Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με την παρούσα απόφαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. , σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος.
Print Friendly, PDF & Email