εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Γενική συνέλευση Δευτέρα 19-12-2011 Εκάλη 15.00

Γενική συνέλευση Δευτέρα 19-12-2011 Εκάλη 15.00

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 4/12/2011 και στις 13/12/2011  δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη απαρτία ,σύμφωνα με το καταστατικό του Σ.Κ.Φ.Ε, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση. Η προσωρινή Διοίκηση του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σας προσκαλεί  στην 3η Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 19/12/2011 και ώρα 15:00΄ στο αμφιθέατρο των Τοσιτσείων-Αρσακείων Σχολείων Εκάλης, με θέμα:

ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Είναι επιτακτική η ανάγκη να  υπάρξει εκλεγμένη Διοίκηση του Σωματείου μας, δηλαδή εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ.,  όσο το δυνατόν νωρίτερα τα οποία σύμφωνα με το Άρθρον 11ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ του Καταστατικού του Σωματείου μας (συνημμένο 1), είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα δια την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών των, αίτινες απορρέουν εκ του Καταστατικού και των αποφάσεων των Συνελεύσεων των μελών….. αποφασίζει και ενεργεί εφ’ όλων των ζητημάτων, τα οποία ενδιαφέρουν το Σωματείο, ενεργεί παν ό,τι συμβάλλει εις την  επιτυχίαν του σκοπού του Σωματείου….. (Άρθρον 11ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ και Άρθρον 2ον και 3ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ).

Επειδή πολλοί συνάδελφοι εξέφρασαν απορίες για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών ακολουθούν διευκρινήσεις για το θέμα σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό:

1. Η Συνέλευσις των μελών είναι το κυρίαρχον σώμα και συγκροτείται εκ των ταμειακώς εν τάξει μελών αυτού. (Άρθρον 9ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ)

2. Αποκλείεται εκ των Συνελεύσεων:

ι. Ο καθυστερών τας συνδρομάς και μη τακτοποιούμενος ταμειακώς μέχρι της προτεραίας της συνόδου της.

ιι. Όστις δεν τυγχάνει εκπαιδευτικός εν ενεργεία.

3. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η δευτέρα Συνέλευσις, καλείται τρίτη εντός το πολύ οκτώ ημερών. Κατά την τρίτη Συνέλευσιν πρέπει να είναι παρόντες το 1/5 τουλάχιστον των αυτών μελών δηλαδή των τακτικών μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου. (Άρθρον 9ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ)

4. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η τρίτη Συνέλευσις δεν δύναται να κληθή άλλη επί του αυτού θέματος προ της παρελεύσεως μηνός, ήτις τότε θεωρείται πρώτη όσον αφορά την κατά το παρόν απαιτουμένην απαρτίαν. (Άρθρον 9ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ)

5. Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών, πλην των αρχαιρεσιών όπου λαμβάνονται δια  σχετικής πλειοψηφίας. (Άρθρον 9ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ)

6. Πάσα δε ψηφοφορία εν τη Συνελεύσει αφορώσα αρχαιρεσίας ή εκλογήν πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων θέματα εμπιστοσύνης, έγκρισιν λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα, εκλογήν αντιπροσώπων εις ένωσιν, κήρυξιν απεργίας ή ανταπεργίας, επιβολήν εισφορών εκτάκτων, αλλαγής επωνυμίας, τροποποίησιν του Καταστατικού, συγχώνευσιν ως και ίδρυσιν ενώσεως, προσχώρησιν ή αποχώρησιν εξ’ αυτής, είναι έγκυρος εφ’ όσον λαμβάνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, πάσα δε επί άλλων θεμάτων ψηφοφορία γίνεται δι’ ανατάσεως της χειρός ή οιουδήποτε άλλου τρόπου ουδέποτε όμως δια βοής. (Άρθρον 9ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ)

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, θα εκλεγεί Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα ενεργήσει σύμφωνα με το καταστατικό (Άρθρον 10ον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) το οποίο ορίζει τα εξής:

  1. Η Συνέλευσις των μελών εκλέγει δι’ ανατάσεως της χειρός τριμελή  Εφορευτικήν Επιτροπήν ενώπιον  της οποίας ενεργούνται αι αρχαιρεσίαι. Ουδείς υποψήφιος δύναται να μετάσχη της Εφορευτικής Επιτροπής.
  2. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει καθήκοντά της από της εκλογής της.
  3. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται όπως εντός 8 ημερών από της εκλογής της διενεργήση τας αρχαιρεσίας προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής κ.λ.π. οργάνων.
  4. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να καθορίσει δι’ ανακοινώσεών της προθεσμίαν μέχρι της οποίας δέον να υποβάλλουν οι επιθυμούντες υποψηφιότητα δια το Δ.Σ., την Ελεγκτικήν Επιτροπήν, κ.λ.π.
  5. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υφίστανται προϋποθέσεις εκλογιμότητος προβαίνει εις την ανακήρυξιν των υποψηφίων δια τα αξιώματα δια τα οποία υπέβαλλον τας αιτήσεις, εν συνεχεία δε εις την εκτυπώσιν των ψηφοδελτίων.
  6. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξη πρακτικόν εμφαίνον τον αριθμόν των ψηφισάντων μελών και τας ψήφους ας έλαβεν έκαστος υποψήφιος.
  7. Ανακηρύσσει τους επτά (7) κατά σειράν επιτυχίας ως μέλη του Δ.Σ. τους δε τρείς (3) κατά σειράν επιτυχίας επιλαχόντας ως αναπληρωματικά τοιαύτα, άτινα καλούνται κατά σειράν επιτυχίας εις αντικατάστασιν αποχωρήσαντος ή εκλιπόντος μέλους του Δ.Σ. Επίσης ανακηρύσσει τους τρείς (3) πρώτους εκ των υποψηφίων δια την Ελεγκτικήν Επιτροπήν ως επιτυχόντας, τους δε δύο (2)  επόμενους ως αναπληρωματικούς.
  8. Κατά τας αρχαιρεσίας και τας πάσης φύσεως εκλογάς του Σωματείου, δέον επί ποινή ακυρότητας να παρίσταται αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, ο οποίος και προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής

Είναι λοιπόν προφανές ότι η παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου 2011 είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και καθοριστική ώστε να εκλεγεί Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα ορίσει την ημερομηνία και την όλη διαδικασία των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το καταστατικό.

Είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μέλη του Σωματείου μας κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία είναι τακτοποιημένα οικονομικά μέχρι και το τέλος του 2011, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου 2011. Τα μέλη που δεν είναι τακτοποιημένα είναι 37 και μπορούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν, μέχρι και την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Print Friendly, PDF & Email