εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Δεύτερα 4 Ιουνίου 2018

Αρ. πρωτ. 179

Προς: Tους Καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα: Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Συνάδελφοι,

Με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, γνωστός και ως General Data Protection Regulation (GDPR), αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις, οργανισμοί, εταιρείες κ.ά., συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής. Ο GDPR καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και εν γένει επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως, με ποιον τρόπο γίνεται η προστασία τους. Ο GDPR, με μια σειρά από πολύπλοκους κανόνες, θα επηρεάσει κάθε επιχείρηση, οργανισμό, εταιρεία κ.ά., στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα.

Όπως όλοι γνωρίζετε το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των αποδεκτών αυτής της λίστας αλληλογραφίας. Σε αυτό το αρχείο περιέχεται η ηλεκτρονική διεύθυνση των αποδεκτών, όπως μας είχε παρασχεθεί από τους ίδιους τον Ιούνιο του 2010 και επικαιροποιείται με την έναρξη του εκάστοτε σχολικού έτους.

Θα θέλαμε να σας δώσουμε ορισμένες πληροφορίες που αφορούν στην πολιτική του απορρήτου της λίστας αυτής. Η λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων, που διατηρεί το Δ.Σ. μας, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνει στην ενημέρωση των αποδεκτών της για θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική νομοθεσία, αλλά και στις ενέργειες του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας της αναφερομένης στους όρους εργασίας, αμοιβής και επαγγελματικών ενδιαφερόντων τους. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη του υψηλού σκοπού του Σωματείου των Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Σ.Κ.Φ.Ε.), που είναι “η επιστημονική συνεργασία και η επαγγελματική βελτίωση των μελών του», όπως αναφέρεται στο Kαταστατικό Ιδρυσής του. Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου μας δεν κοινοποιούν ποτέ την ηλεκτρονική διεύθυνση οποιουδήποτε αποδέκτη της ηλεκτρονικής αυτής λίστας σε άλλον αποδέκτη, ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Αν επιθυμείτε να άρετε τώρα τη συγκατάθεσή σας και να διαγραφείτε οριστικά από την εν λόγω λίστα, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση skfe2010@gmail.com με θέμα «Διαγραφή από τη λίστα» γράφοντας στο σώμα κειμένου την πρόταση: «Επιθυμώ να διαγραφώ από το ηλεκτρονικό αρχείο που διατηρεί το Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας». Σε αυτή την περίπτωση θα διαγραφεί από τη λίστα η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και δεν θα λαμβάνετε πια e-mails από το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Στο Παράρτημα Α παρατίθενται ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πολιτικής απορρήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

http://www.dpa.gr/

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/NEWSMAIN/PUBLICATIONS/ENTYPO_GENERAL_FINAL_LOW_PAGES_0.PDF

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα Α

Ορισμοί

1) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων.

2) «Ευαίσθητα δεδομένα» είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

3) «Υποκείμενο των δεδομένων» είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

4) «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία») είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

5) «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο») είναι κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.

6) «Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.

7) «Τρίτος» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

8) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και με πλήρη επίγνωση, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

9) «Αρχή» είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο Δ΄ του Ν. 2472/1997, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Πηγή: http://www.nomikosodigos.info/privacy-policy

Print Friendly, PDF & Email