εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Κοινοποίηση – Διαμαρτυρία και Αίτημα συνάντησης

Κοινοποίηση – Διαμαρτυρία και Αίτημα συνάντησης

 Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Αρ. πρωτ. 477

Προς: Tους Καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Κοινοποίηση – Διαμαρτυρία και Αίτημα συνάντησης

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ. αριθμ. πρωτ. 473/06-07-2021 έγγραφο με θέμα «Διαμαρτυρία και Αίτημα συνάντησης», που απέστειλε το Δ.Σ. του Σωματείου μας στoν Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Στο εν λόγω έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«…. με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι  «Το Δ.Σ. της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας  απεφάσισε ήδη την συγκρότηση μιας -νέας- μικρής και ευέλικτης «Μόνιμης Επιτροπής Αναφοράς, Διερεύνησης και Αντιμετώπισης Εξαιρετικών Περιστατικών», συγκροτούμενης από εκπαιδευτικούς και γονείς των Σχολείων μας,…».

Διερωτόμαστε για την αναγκαιότητα σύστασης μιας τέτοιας επιτροπής εφόσον υπάρχουν αρμόδια θεσμοθετημένα πρόσωπα ή/και φορείς εντός και εκτός σχολείου (Διευθυντές και Επόπτρια Σχολείων, Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστές Σύμβουλοι Υ.ΠΑΙ.Θ., αρμόδιες υπηρεσίες Υ.ΠΑΙ.Θ. κ.ά.). Η ορθή και απρόσκοπτη τέλεση των καθηκόντων τους θα εξασφάλιζε την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιωνδήποτε «Εξαιρετικών Περιστατικών».

Επισημαίνουμε ότι παρακάμφθηκε ο θεσμικός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Φ.Ε. (Σ.Κ.Φ.Ε.) και δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στη συζήτηση για την αναγκαιότητα σύστασης, τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της επιτροπής, καθώς και για την ιδιότητα και τα κριτήρια επιλογής των μελών της. Η απουσία του θεσμικού εκπροσώπου, εκτός των άλλων, υπονομεύει a priori και την όποια εγκυρότητα της Επιτροπής.

Αιτούμαστε άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα».

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.
Print Friendly, PDF & Email