εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Μονιμοποιήσεις Συναδέλφων Ιούλιος 2010

Μονιμοποιήσεις Συναδέλφων Ιούλιος 2010

Το Υπουργείο αποφάσισε τον διορισμό συναδέλφων της Φ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Παρασκευή 16/07/2010

Αρ. Πρωτ. 14α

Συνάδελφοι,

Τη Δευτέρα 12/07/2010 το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. παρέδωσε στο Πρόεδρο του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) κ. Ζαφειρακίδη Υπόμνημα με Θέμα: Διορισμός καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε κενές οργανικές θέσεις Ισοτίμων Σχολείων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Σκοπός του Υπομνήματος ήταν να τονιστεί ότι η  πράξη που θα εκδωθεί για το διορισμό των πέντε συναδέλφων μας, (της Αναστασία Βλάχου , της Ελένης Βλάχου Τσοτσορού , του Μιχάλη Καπετανή, της Ειρήνης Φαραντούρη και του Λάσκαρη Ιατροπούλου),  να χαρακτηρισθεί ως διορισμός σε οργανική θέση και όχι ως ένταξη. Ο όρος ένταξη αφορά στην ένταξη μας στο συνταξιοδοτικό πλαίσιο Δημόσιων Εκπαιδευτικών η οποία δεν ταυτίζεται με τον διορισμό αλλά αποτελεί μία μόνο από τις νόμιμες συνέπειες του διορισμού μας σε οργανική Θέση.

Την Τετάρτη 14/07/2010 συνεδρίασε το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. με πρώτο Θέμα τον διορισμό των συναδέλφων. Τα μέλη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., έλαβαν υπόψη τους το Υπόμνημα και αποφάσισαν ομόφωνα υπέρ του Διορισμού των Συναδέλφων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε κενές οργανικές θέσεις.

Τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί η πράξη διορισμού από την Υπουργό Παιδείας και θα δημοσιευτεί σε Φ.Ε.Κ..

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Κ.Φ.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αθήνα 12/07/10

Αριθμ. Πρωτ. 14

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π ρ ο ς : Τον Πρόεδρο του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζαφειρακίδη

Κοιν.:  1. Υπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ. κ. Α. Διαμαντοπούλου

2. Υφυπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ. κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου

3. Γ. Γραμματέα Π.Δ.Β.Μ.Θ.  κ. Β. Κουλαϊδή

4. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Τμήμα Β΄

Συν.:   1ο) Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. 43015/Δ5/22.8.2002 τεύχος τρίτο Αρ. Φύλλου 215

2ο) Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. 65802/Δ5/21.6.2007 τεύχος τρίτο Αρ. Φύλλου 424

3ο) Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. Φ8/228/34785/27.3.2009 τεύχος τρίτο Αρ. Φύλλου 258

ΘΕΜΑ:  Διορισμός καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε κενές οργανικές θέσεις Ισοτίμων Σχολείων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Έχει τεθεί προς έγκριση στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ο διορισμός 5 καθηγητών της Φ.Ε. σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις Ισοτίμων Γυμνασίων και Λυκείων αυτής.

Σχετικά με το θέμα αυτό θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:

  1. Η πράξη που θα εκδώσετε για τους 5 καθηγητές της Φ.Ε. είναι πράξη διορισμού τους, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ/φος 1 του νόμου 682/1977, και μάλιστα σε οργανική θέση, σύμφωνα με το 37 παρ/φος 3 του νόμου 682/1977, σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Φ2/4/Δ5/710/28-5-1977 (Φ.Ε.Κ. 489/τ. Β΄/13-6-1977) η οποία καθορίζει τον αριθμό οργανικών θέσεων σε κάθε ένα από τα Σχολεία Β΄θμιας Εκ/σης της Φ.Ε.. Το ίδιο εξάλλου αναφέρει και η υπ΄ αριθμ. 3069/1995 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας.
  2. Η πράξη που θα εκδώσετε πρέπει ρητά να τιτλοφορείται «Διορισμός καθηγητών Φ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις Σχολείων Φ.Ε.», όπως ήδη έφεραν ως τίτλο θέματος οι Υπουργικές Αποφάσεις 43015/Δ5/22.8.2002 τεύχος τρίτο Αρ.Φύλλου 215, 65802/Δ5/21.6.2007 τεύχος τρίτο Αρ. Φύλλου 424 και Φ8/228/34785/27.3.2009 τεύχος τρίτο Αρ.Φύλλου 258, οι οποίες αφορούσαν επίσης διορισμούς καθηγητών της Φ.Ε. μετά από αποφάσεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (συνημμένα  1ο, 2ο και 3ο ).Επομένως οποιοσδήποτε άλλος χαρακτηρισμός της πράξης διορισμού, που θα εκδοθεί, όπως ο χαρακτηρισμός «Ένταξη Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Φ.Ε. στο συνταξιοδοτικό πλαίσιο Δημόσιων Εκπαιδευτικών», αντιβαίνει στα ανωτέρω.
  3. Η ένταξή μας στο συνταξιοδοτικό πλαίσιο Δημόσιων Εκπαιδευτικών αποτελεί μία μόνο από τις νόμιμες συνέπειες του διορισμού μας σε οργανική θέση Ισότιμου Σχολείου και δεν ταυτίζεται με τον διορισμό.

Εάν η πράξη που θα εκδώσετε δεν χαρακτηρισθεί ως διορισμός θα τεθούν υπό αμφισβήτηση, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα προαγωγής και ένταξής μας σε κλιμάκια με απόφαση Υπουργού Υπ.Ε.Π.Θ. δημοσιευμένη σε Φ.Ε.Κ. με σύμφωνη γνώμη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη από το Δημόσιο κ.λπ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

Πατσιλινάκου Ευδοκία               Ντούσης Βασίλης

Print Friendly, PDF & Email