εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Το τελικό κείμενο στην ολομέλεια…..

Το τελικό κείμενο στην ολομέλεια…..

Συνάδελφοι

Μετά από συζήτηση στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της βουλής το κείμενο του πολυνομοσχεδίου που αφορά τις εργασιακές μας σχέσεις είναι το παρακάτω. Αύριο Κυριακή θα συζητηθεί στην ολομέλεια και θα τεθεί προς ψήφιση.

 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.2. :ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟ-

ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέ-

σιων έως και ενδεκαθέσιων δηµοτικών σχολείων, καθώς

και δηµοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν

το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι ό-

πως είναι ο αριθµός των µαθητών, οι διατιθέµενοι χώροι

διδασκαλίας και οι αποστάσεις µεταξύ των σχολείων.».

 

2. α. Η παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικα-

θίσταται ως εξής:

«13. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγω-

γής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπι-

κό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται από

1.9.2013 ως εξής:

α) διευθυντές γυµνασίων, λυκείων και επαγγελµατι-

κών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν µε τρία έως πέ-

ντε τµήµατα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν µε έξι έ-

ως εννέα τµήµατα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν µε

δέκα έως δώδεκα τµήµατα τάξεων και ώρες 5 όταν λει-

τουργούν µε περισσότερα από δώδεκα τµήµατα τάξεων.

Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται

ως τµήµα εκείνο που έχει αριθµό µαθητών µικρότερο α-

πό το µισό του προβλεπόµενου ανώτατου αριθµού.

β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.

γ) Υποδιευθυντές γυµνασίων, λυκείων και επαγγελµα-

τικών σχολών και υπεύθυνων τοµέων ΣΕΚ ώρες 16.

δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.

ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κα-

τηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,

ώρες 21 αν έχουν από έξι µέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας

και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.

στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώ-

ρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν

έχουν επτά µέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 ε-

άν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.

ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.

η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.

Οι ανωτέρω ρυθµίσεις σχετικά µε τον καθορισµό των

εβδοµαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δηµιουργούν επι-

πλέον δηµοσιονοµική δαπάνη ή άλλο είδος οικονοµικής

αξίωσης.»

β) Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.

2413/1996 (Α’ 124) διατηρείται σε ισχύ.

 

3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται

για τον προσδιορισµό των κενών θέσεων, των λειτουργι-

κών αναγκών και των τυχόν υπεραριθµιών, µε σκοπό το

διορισµό µόνιµων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπλη-

ρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθ-

µια εκπαίδευση, καθώς και τις µεταθέσεις, τις µετατά-

ξεις και τις αποσπάσεις µόνιµων εκπαιδευτικών.

 

4. Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν

συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο,

µε βάση το προβλεπόµενο ωρολόγιο πρόγραµµα διδα-

σκαλίας, µπορούν είτε: α) να απασχολούνται λιγότερες

ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, µε α-

νάλογη µείωση των αποδοχών τους, οι οποίες σε καµία

περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες από τις απο-

δοχές εκπαιδευτικού µε διδακτικό ωράριο δώδεκα (12)

ωρών, είτε β) να απασχολούνται µέχρι και της συµπλη-

ρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές

δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη

διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσοµάθειας, οι α-

θλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότη-

τες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που

ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη. Οι διατά-

ξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται σε ό-

σους εκπαιδευτικούς έχουν προσληφθεί ή προσλαµβά-

νονται µε σύµβαση εργασίας µερικής απασχόλησης έως

και δώδεκα (12) ώρες για τους όποιους ισχύουν τα ορι-

ζόµενα στις οικείες συµβάσεις.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζο-

νται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της πε-

ρίπτωσης 4

 

Print Friendly, PDF & Email