εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Υπουργική Απόφαση (Aριθμ. 10645/ΓΔ4 Αρ. Φύλλου 120/23-01-2018) και Δευτεροβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση

Υπουργική Απόφαση (Aριθμ. 10645/ΓΔ4 Αρ. Φύλλου 120/23-01-2018) και Δευτεροβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Αρ. πρωτ. 124

Προς: Τους Καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα: Υπουργική Απόφαση (Aριθμ. 10645/ΓΔ4 Αρ. Φύλλου 120/23-01-2018) και Δευτεροβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση

Συνάδελφοι,

Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 119/25-01-2018 έγγραφο μας σας ενημερώσαμε ότι «Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε αντικατάσταση του έως τώρα ισχύοντος ΠΔ 104/1979 και της σχετικής Υ.Α για τα ΕΠΑΛ, προχώρησε στην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Στην Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν ιδιαίτερες ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την πλήρη καταχώριση των στοιχείων των ιδιωτικών σχολείων στο σύστημα My school, τη δυνατότητα των ιδιωτικών σχολείων να αργούν έως και δύο επιπλέον ημέρες ανά έτος με βάση την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση και τους γενικότερους όρους εγγραφής στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Σας παραθέτουμε το σύνολο των ιδιαίτερων ρυθμίσεων της Υπουργικής Απόφασης που αφορούν στην Δευτεροβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Σχολικό Έτος, Διδακτικό Σχολικό και Διδακτικό Έτος

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σελ. 1924

Το σχολικό έτος για τα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – σελ. 1925

Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Υπηρεσιακά Βιβλία – Έντυπα

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – σελ. 1926

Από τα Υπηρεσιακά Έντυπα, τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών, τα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολικών μονάδων (δημόσιων και ιδιωτικών) και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα My School. Εγκύκλιος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής τήρησης. Τα Ατομικά Δελτία Μαθητών/τριών, τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών και τα Δελτία Κίνησης Προσωπικού τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα MySchool από το σχολικό έτος 2017-2018.

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – σελ. 1926

Τα Ωρολόγια Προγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων, μέχρι την έναρξη τήρησης τους στο πληροφοριακό σύστημα Myschool, επισημοποιούνται με σφράγιση και υπογραφή από τον/τη Διευθυντή/ντρια του δημόσιου σχολείου, ενώ για τα ιδιωτικά σχολεία ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 682/1977 (Α’ 244), όπως ισχύει[1].

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Εγγραφή μαθητών/τριών

Άρθρο 9 – παράγραφος ΣΤ. Εγγραφή αποφοίτων ιδιωτικών Δημοτικών ή Γυμνασίων – σελ. 1931

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη των Γυμνασίων των αποφοίτων των ιδιωτικών Δημοτικών, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτικό Γυμνάσιο της προτίμησης των ενδιαφερομένων είτε σε δημόσιο Γυμνάσιο της προτίμησης τους εκτός των αστικών κέντρων είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κατοικίας Γυμνάσιο, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων. Για την εγγραφή στην Α’ τάξη των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων των αποφοίτων των ιδιωτικών Γυμνασίων, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτικό Λύκειο της προτίμησης των ενδιαφερομένων, είτε σε δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο. Για την εγγραφή στην Α’ τάξη δημόσιου Γενικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή από τον/την ίδιο/α, εάν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος διαβιβάζεται είτε στο Γενικό Λύκειο της προτίμησης τους εκτός των αστικών κέντρων, είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κατοικίας Γενικό Λύκειο, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων. Για την εγγραφή στην Α’ τάξη δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/ τριας ή από τον/την ίδιο/α εάν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος διαβιβάζεται στο Επαγγελματικό Λύκειο της επιλογής τους.

Άρθρο 9 – παράγραφος Ζ. Εγγραφή στα Ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια – σελ. 1931

 1. Ο αριθμός των μαθητών/τριών που εγγράφονται και φοιτούν στα ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας πρέπει να συμφωνεί με τη δυναμικότητα των μαθητών της κάθε αίθουσας των σχολείων, η οποία ορίζεται στη χορηγηθείσα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. άδεια του κάθε σχολείου.
 2. Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα ιδιωτικά σχολεία πραγματοποιούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 579/1982 (Α’ 105).
 3. Στα ιδιωτικά σχολεία εγγράφονται και φοιτούν μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 4. Οι όροι με τους οποίους γίνονται δεκτοί/ές οι μαθητές/τριες στα ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κάθε σχολείου, ο οποίος πρέπει να είναι θεωρημένος από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να παραδίδεται στους γονείς των μαθητών/τριών ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 682 /1977 (Α’ 244).
 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας απόφασης των οποίων οι διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 9 – παράγραφος ΙΕ. – 1 Νομιμότητα φοίτησης – σελίδα 1932

 1. Η φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια μαθητών/τριών που δεν έχουν εγγραφεί ή μετεγγραφεί νόμιμα απαγορεύεται. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο για μαθητές/τριες των οποίων η εγγραφή ή η μετεγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Μετεγγραφή

Άρθρο 17 Μετεγγραφές με αίτηση – παράγραφοι 3 και 4 – σελίδα 1937

 1. Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας, εάν είναι ενήλικος/η.
 2. Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημοσίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22.

Οι μετεγγραφές των παρ. 3 και 4 πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ ας είναι το σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.

Άρθρο 18 Λοιπές μετεγγραφές – παραγραφος 2, 3 και 4 – σελίδα 1938

 1. Μετεγγραφές μαθητών/τριών ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων σε περίπτωση:

α) παύσης της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου ή τάξης τους,

β) επιβολής σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος,

Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται και σε ιδιωτικά Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια ή Επαγγελματικά Λύκεια της προτίμησης του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας, μόνο στην περίπτωση κατάθεσης από αυτόν/ή σχετικής έγγραφης αίτησης.

 1. Οι μετεγγραφές που πραγματοποιούνται λόγω κατάργησης ή ίδρυσης σχολείων ή παύσης της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή τάξης τους ή για την άρση της υπεραριθμίας των μαθητών/τριών πραγματοποιούνται στη βάση χωροταξικών δεδομένων σε συνδυασμό, κατά το δυνατόν, με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20.
 2. Τις μετεγγραφές του παρόντος άρθρου αποφασίζει και εγκρίνει ο/η αρμόδιος/α Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τις μετεγγραφές που πραγματοποιούνται σε υλοποίηση του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, για τις οποίες, εκτός από την επιλογή του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί ο/η μαθητής/τρια, η αρμοδιότητα του/της, μετά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης, είναι μόνο εκτελεστική.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Φοίτηση μαθητών/τριών

Άρθρο 28 Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες – παράγραφος 7 – σελίδα 1948

 1. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – Άλλες διατάξεις

Άρθρο 33 Ιδιωτική Εκπαίδευση – σελίδα 1951

Οι διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης όπου δεν ορίζεται ειδικότερα, ισχύουν για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις Διευθυντές/ντριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για την οργάνωση της σχολικής ζωής στα σχολεία αυτά.

Πηγές

Υπουργική Απόφαση – Aριθμ. 10645/ΓΔ4 Αρ. Φύλλου 120/23-01-2018

http://www.oiele.gr/η_Υπουργική_Απόφαση_για_την_Δευτεροβάθμια_Ιδιωτική_Εκπαίδευση

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

 

[1] Οργάνωσις –Πρόγραμμα Άρθρον 4.

 1. Παρέκκλισις ως προς το πρόγραμμα διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δύναται να επιτραπή κατόπιν αδείας χορηγουμένης δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά σύμφωνον γνώμην του Κ.Ε.Μ.Ε.

 

Print Friendly