εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Υπόμνημα – Διαμαρτυρία

Υπόμνημα – Διαμαρτυρία

Σάββατο 3 Μαΐου 2014

Αρ. πρωτ. Σ.Κ.Φ.Ε. 155 / Σ.Δ.Ν.Φ.Ε. 826

ΠΡΟΣ : Κυρίες και Κυρίους Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εκπαιδευτικούς της  Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Θέμα: Υπόμνημα – Διαμαρτυρία σχετικά με την προσθήκη – τροπολογία 1424/41 29.4.2014του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Άρθρο 5: Ρυθμίζεις Ιδιωτικών Σχολείων, παράγραφος 1 και εδάφιο ζ) της παραγράφου 2), στο σχέδιο νόμου: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Στο σχέδιο νόμου: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που συζητείται όπως γνωρίζετε στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, έχει γίνει δεκτή η προσθήκη – τροπολογία 1424/41 29.4.2014 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (έκτασης εκατό πενήντα (150) σελίδων).

Ως μέλη των Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών (Σ.Κ.Φ.Ε.) και του Συλλόγου των Δασκάλων και Νηπιαγωγών (Σ.Δ.Ν.Φ.Ε.) της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και συνεπώς ως εκπρόσωποι των περίπου 750 εκπαιδευτικών των Αρσακείων και Τοσιτσείων Σχολείων της Φ.Ε., διαμαρτυρόμαστε εντονότατα και παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να αποσυρθούν ως αντισυνταγματικές και παντελώς βλαπτικές για τους εκπαιδευτικούς των Ιδιωτικών Σχολείων, από τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, η παράγραφος 1 του Άρθρου 5 καθώς και το εδάφιο ζ) της παραγράφου 5 του Άρθρου 5, με την εφαρμογή του οποίου καταργούνται το άρθρο 20 και η παράγραφος 30 του άρθρου 24 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (συν.1 και συν.2).

Συγκεκριμένα:

  1. Με την παράγραφο 1 του Άρθρο 5: Ρυθμίζεις Ιδιωτικών Σχολείων, απελευθερώνονται οι χρήσεις των ιδιωτικών σχολείων και μετά το πέρας του ωραρίου (εκτός διδακτικού ωραρίου κι εκτός διδακτικών ημερών). Η απελευθέρωση αυτή σε συνδυασμό και με την κατάργηση του άρθρου 20 – Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 («Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»), αφήνει μετέωρες τις σχέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών με τη Διοίκηση του εκάστοτε Σχολείου, αφού με την ψήφιση του εδάφιου ζ) της παραγράφου 2 του ιδίου Άρθρου, που ακολουθεί, δεν θα έχουν δικαίωμα ελέγχου οι Διευθυντές Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
  2. Με το εδάφιο ζ) της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: Ρυθμίζεις Ιδιωτικών Σχολείων, αυτής της προσθήκης – τροπολογίας, καταργούνται αναδρομικά από την 12η Νοεμβρίου 2012 (έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/12 (Α’ 222) και πιθανότατα για να μην ολοκληρωθούν έλεγχοι που ενδεχομένως έχουν ξεκινήσει κατά το διάστημα που μεσολαβεί):
  • το Άρθρο 20 και
  • η παράγραφος 30 του άρθρου 24 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β’ 1340) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

Το υπό κατάργηση Άρθρο 20: «Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με την ιδιωτική εκπαίδευση» της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης:

  1. Εκδίδουν τις πράξεις διορισμού των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
  2. Εκδίδουν τις πράξεις απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
  3. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των ιδιωτικών σχολείων και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ασκούν διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο, όταν διαπιστώνουν πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων ή παραβάσεις.

Η υπό κατάργηση παράγραφος 30 του Άρθρου 24: «Καθήκοντα και Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης» της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Εκπαίδευσης:

  1.  Εποπτεύουν και ελέγχουν τη λειτουργία και το έργο των ιδιωτικών σχολείων και ασκούν τις αρμοδιότητες του Άρθρου 20.

Ας σημειωθεί ότι οι νέες αυτές Νομοθετικές ρυθμίσεις που δρομολογούνται, εάν εφαρμοστούν, σηματοδοτούν επισήμως το τέλος της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως συνταγματικά κατοχυρωμένης παροχής δημόσιου αγαθού. Έρχονται δε μετά την ψήφιση της παραγράφου Ζ του Νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (30-03-2014), η οποία άλλαξε δραματικά, πρωτόγνωρα και κατά τρόπο αντισυνταγματικό το νομικό πλαίσιο και ανέτρεψε τις προϋποθέσεις για τις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, να συμπληρώσουν το τοπίο της καταστροφής.

Ενδεχόμενη ψήφιση της παραπάνω τροπολογίας – προσθήκης συνεπάγεται την αναδρομική κατάργηση του καθήκοντος / της αρμοδιότητας των Διευθυντών Εκπαίδευσης να εποπτεύουν και να ασκούν διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο στα ιδιωτικά σχολεία και στους υπηρετούντες σ’ αυτά εκπαιδευτικούς.

 Ενδεχόμενη ψήφιση της παραπάνω τροπολογίας – προσθήκης επιφέρει την πλήρη απουσία εποπτείας της Πολιτείας στα ιδιωτικά σχολεία, εποπτείας η οποία αποτελεί υποχρέωσή της κατά το Σύνταγμα (Άρθρο 16, παράγραφος 8).

Παρακαλούμε λοιπόν για τη μη ψήφιση και απόσυρση τους.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Την περίοδο αυτή η Κοινωνία μας και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λειτουργοί της, ως τμήμα της, προσδοκούν τη στήριξή σας και αναπόφευκτα θα κρίνουν την ευαισθησία σας.

Μετά τιμής,

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε.                                                          Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Ο Πρόεδρος         Η Γεν. Γραμματέας                              Η Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Γρατσίας Μαρία Παπανικολάου     Αρχοντούλα Σαββιδάκη   Αθανάσιος Κάμτσιος

Υ.Γ.  Να σημειωθεί ότι καμία από τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις δεν είναι μνημονιακή επιταγή. 

Print Friendly, PDF & Email