εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ενέργειες Δ.Σ. Σ.Κ.Φ.Ε.

Ενέργειες Δ.Σ. Σ.Κ.Φ.Ε.

Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Αρ. πρωτ. 156

Προς: Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας

Θέμα:  Ενέργειες του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

σχετικά με την επικίνδυνη προσθήκη – τροπολογία 1424/41 29.4.2014 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Άρθρο 5: Ρυθμίζεις Ιδιωτικών Σχολείων, παράγραφος 1 και εδάφιο ζ) της παραγράφου 2), στο σχέδιο νόμου: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Από την Παρασκευή 04-05-2014 το απόγευμα που αποκωδικοποιήσαμε μέσα από την προσθήκη – τροπολογία 1424/41 29.4.2014 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (έκτασης εκατό πενήντα (150) σελίδων), η οποία έγινε δεκτή στο σχέδιο νόμου: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την παράγραφο 1 και το εδάφιο ζ) της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: Ρυθμίζεις Ιδιωτικών Σχολείων, πραγματοποιήσαμε τις ακόλουθες ενέργειες: επίσκεψη στη Βουλή και κατάθεση του Υπομνήματος – Διαμαρτυρίας στα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στον Πρόεδρο της Βουλής (συνημμένο έγγραφο με αρ.πρωτ. 155/03-05-2014) και ενημέρωση στα προσωπικά mail των βουλευτών με το ίδιο έγγραφο.

Συνάδελφοι,

Ενδεχόμενη ψήφιση της παραπάνω τροπολογίας – προσθήκης συνεπάγεται την αναδρομική κατάργηση του καθήκοντος / της αρμοδιότητας των Διευθυντών Εκπαίδευσης να εποπτεύουν και να ασκούν διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο στα ιδιωτικά σχολεία και στους υπηρετούντες σ’ αυτά εκπαιδευτικούς.

 Ενδεχόμενη ψήφιση της παραπάνω τροπολογίας – προσθήκης επιφέρει την πλήρη απουσία εποπτείας της Πολιτείας στα ιδιωτικά σχολεία, εποπτείας η οποία αποτελεί υποχρέωσή της κατά το Σύνταγμα (Άρθρο 16, παράγραφος 8).

Αναμένουμε οι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου όντας πλέον πλήρως ενημερωμένοι, να αναλογισθούν την ευθύνη και το ρόλο τους ως εκπροσώπων του λαού και να καταψηφίσουν την τροπολογία – προσθήκη του ΥΠΑΙΘ στο σύνολό της και ειδικότερα την παράγραφο 1 και το εδάφιο ζ) της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: Ρυθμίζεις Ιδιωτικών Σχολείων, αναγνωρίζοντας έτσι ότι και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ασκούν λειτούργημα.

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

           Η Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Αρχοντούλα Σαββιδάκη   Αθανάσιος Κάμτσιος

 

 

Print Friendly, PDF & Email